In deze eendaagse opleiding staat één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet centraal; het programma. Tijdens de opleiding wordt onder meer ingegaan op hoe een programma werkt en hoe een programma opgesteld wordt. Uiteraard worden ook voorbeelden uit de praktijk gebruikt/besproken.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Jan Reinier van Angeren, Valérie van ’t Lam
Bestemd voor
Juristen die met programma’s te maken zullen krijgen; zoals opstellers van het Omgevingsplan

De Omgevingswet kent verschillende kerninstrumenten voor beleidsontwikkeling. Een programma is één van deze instrumenten. In het programma formuleert de overheid maatregelen voor een aspect van de leefomgeving of voor een bepaald gebied. Een programma is, anders dan bijvoorbeeld een omgevingsvisie, uitvoeringsgericht. Dat wil zeggen dat in een programma concrete uitvoering wordt gegeven aan beleidsdoelen door middel van sectorale of gebiedsgerichte maatregelen.

Een programma kan opgesteld worden door burgemeester en wethouders, het bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten of de Minister die het aangaat. Het dient een uitwerking te bevatten van het te voeren beleid voor de bescherming, beheer, ontwikkeling, gebruik of het behoud van de fysieke leefomgeving. Daarnaast moet een programma maatregelen in het leven roepen om aan één of meer omgevingswaarden te voldoen of één of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. De procedure voor het vaststellen van een programma staat in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit.

Het inzetten van het instrument programma onder de Omgevingswet is een waardevolle toevoeging in het omgevingsrecht. Beleid wordt vertaald in concrete maatregelen en kan daarom leiden tot grotere slagvaardigheid van beleidsdoelen.

In deze training leert u wat een programma in het kader van de Omgevingswet is, hoe een programma werkt, hoe u een programma opstelt en welke thema’s geschikt zijn voor een programma.

Deze cursus over het instrument Programma voldoet prima als wegwijzer voor het wettelijk kader en een aantal praktische aspecten die om de hoek komen kijken bij dit instrument.

Het programma als kerninstrument van de Omgevingswet | Dhr. Hinderink| Juridisch Beleidsadviseur, Provincie Zeeland | Cursus afgerond op: 28-09-2021 | Beoordeling: 8

De opleiding voldeed aan mijn verwachtingen. Ik heb meer inzicht gekregen over de werking en opstellen van het instrument programma en over de voordelen die het kan bieden.

Het programma als kerninstrument van de Omgevingswet | Dhr. S. van Eck | Projectleider, gemeente Roerdalen | Cursus afgerond op: 16-09-2020 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur
 • Algemene introductie Omgevingswet
 • Kerninstrumenten Omgevingswet
 • Regelgevend kader (met een focus op het programma en de praktijkvoorbeelden)
 • Het programma
 • Hoe stel je een programma op?
 • Hoe werkt een programma?
 • Voorbeelden bestaande programma’s
 • Verkenning van geschikte beleidsonderwerpen (incl. bespreken ervaringen publiek)
 • Toepassen casussen
 • Uitwerken outline programma voor besproken thema’s (eventueel in groepjes per thema)
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na afloop van de opleiding heeft u antwoord gekregen op de onderstaande vragen:
 • Wat zijn de kerninstrumenten van de Omgevingswet
 • Hoe werken programma’s?
 • Hoe stel je ze op?
 • Welke thema’s zijn geschikt voor programma’s

Jan Reinier van Angeren

Jan Reinier van Angeren is advocaat/partner bij Stibbe en is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij adviseert lokale overheden en privaatrechtelijke bedrijven over het omgevingsrecht, subsidies, algemene bestuursrecht zaken, vergunningen, openbaar vervoerrecht, handhaving, milieurecht en emissiehandel. Hij staat diverse bedrijven bij in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures. Verder adviseert hij lokale overheden en bedrijven bij het opstellen van bestemmingsplannen en bij contracten met de overheid en publiek private samenwerkingen. Hij is o.a. hoofddocent bestuursrecht bij de Law Firm School.

Valérie van ’t Lam

Valérie van ’t Lam is advocaat/counsel bij Stibbe en is gespecialiseerd in het omgevings- en milieurecht. Zij adviseert een breed scala van bedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstanties (gemeenten, provincies en waterschappen). Zij staat zowel private rechtspersonen als overheden bij door middel van het geven van advies (waaronder het voorafgaand aan de afgifte van vergunningen het contact onderhouden met de betrokken overheden en deskundigen) en het procederen bij de bestuurs- en civiele rechter. Voorts begeleid zij alle betrokkenen bij de vergunningverlening en de vaststelling van de bestemmingsplannen. Valérie is gepromoveerd op een milieurechtelijk onderwerp aan de Universiteit van Utrecht. Zij is redacteur van diverse Nederlandse milieurecht tijdschriften. Valérie is geassocieerd medewerker bij Universiteit van Utrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.