Tijdens deze opleiding leert u wat het omgevingsplan betekent voor uw dagelijkse werkzaamheden en organisatie. U krijgt inzicht in de werking van het instrument, hoe u deze kunt ontwikkelen en welke vragen u hierbij kan stellen.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor
 • Projectleiders en projectgroepleden omgevingsplan
 • Planjuristen
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, erfgoed, natuur, milieu, etc.
 • Juridisch medewerkers ruimtelijke ordening en milieu
 • Juridisch medewerkers Wabo en bijzondere wetten
 • Vergunningverleners Wabo en bijzondere wetten
 • Vergunningverleners omgevingsdiensten
 • Specialisten omgevingsdiensten
 • Afdelingshoofden, teamleiders en programmamanagers
 • Toezichthouders en handhavers VTH

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 355 omgevingsplannen. Per gemeente komt er één omgevingsplan. Dit plan bevat bijna alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.
 
Het Omgevingsplan roept nu nog veel vragen op:

 • Wat betekent het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?
 • Hoe maakt u een omgevingsplan dat gebruikmaakt van de volle reikwijdte van de Omgevingswet?
 • Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden om te komen tot een compleet omgevingsplan?
 • Hoe pakt u de ontwikkeling van het omgevingsplan aan?

Tijdens deze praktijkgerichte opleidingsdag worden voorgaande vragen beantwoord. Daarnaast wordt er stilgestaan bij:

 • Integratie regels in omgevingsplan: instructieregels, regels bruidsschat, regels verordeningen en bestemmingsplannen.
 • Instrumenten omgevingsplan: zorgplicht, omgevingswaarden, vergunningsplichten, meldingen, algemene regels, maatwerkregels.
 • Het participatieproces.
 • De samenhang van het omgevingsplan met de andere instrumenten van de Omgevingswet .
 • Het vormgeven van afwegingsruimte in het omgevingsplan.
 • De handhaving en monitoring van de gestelde normen.
 • Wat de keuzes in het omgevingsplan betekenen voor vergunningverlening en handhaving.
 • De verankering en het beheer van het omgevingsplan in uw organisatie.
 • De samenwerking met uw ketenpartners bij de ontwikkeling en gebruik van het omgevingsplan.

U leert wat het omgevingsplan betekent voor uw dagelijkse werkzaamheden en organisatie. U weet wat een omgevingsplan is. U krijgt inzicht in de werking van het instrument, hoe u deze kunt ontwikkelen en welke vragen u hierbij kan stellen. In samenhang met alle andere instrumenten van de Omgevingswet bent u in staat om het omgevingsplan een goede plek te geven binnen uw organisatie. Ook heeft u de gereedschappen om een concreet plan voor het ontwikkelen van het omgevingsplan op te stellen.

Bent u al in het bezit van basiskennis over het Omgevingsplan? Volg dan de verdiepingscursus Omgevingsplan. In de verdiepingscursus leert u hoe u op een gestructureerde manier het nieuwe omgevingsplan vorm kunt geven en hoe u daarbij bruidsschat en instructieregels meeneemt.

Het meest leerzame aan de cursus vond ik het concreet inspelen op de taken die bij onze gemeente liggen en de werking van de instrumenten. In de cursus werden mijn verwachtingen overtroffen door de toepasbaarheid ervan.

De omgevingsvisie en het omgevingsplan | Mevr. P. de Koning, Strategisch beleidsadviseur leefomgeving | gemeente Bunnik

Ik vond het echt een goede leergang. Veel van geleerd en heel duidelijk uitgelegd. De casussen helpen daar ook goed bij.

Incompany opleiding Omgevingsplan | mevr. Liesbeth van der Zeeuw, Senior medewerker vergunningen bebouwde omgeving, gemeente Katwijk | Opleiding afgerond op 21 april 2020

Een zeer leerzame dag met vele praktische tools en geheel afgestemd op de vragen vanuit onze organisatie. De inbreng van eigen praktijkvoorbeelden zorgde voor een mooie interactie tussen trainer en collega’s, waarbij de meerdere invalshoeken die de wet biedt, werden verkend.

De omgevingsvisie en het omgevingsplan | Fred Odijk, strategisch beleidsadviseur RO | gemeente Bunnik
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
Tijdens de ochtend ontvangt u concrete handvatten voor het opstellen van een omgevingsplan. Wij staan stil bij:
 • de transitie en het overgangsrecht: tijdelijk en permanent deel omgevingsplan
 • de ontwerpvragen voor de ontwikkeling van het omgevingsplan
 • de structuur van het omgevingsplan en de digitale aspecten
 • de verschillende instrumenten voor het omgevingsplan: omgevingswaarden, zorgplichten, maatwerkregels, algemene regels, meldingen, vergunningsplichten, aanvraagvereisten
 • De procedure en participatieproces van het omgevingsplan
 • de mogelijkheden voor lokale afwegingsruimte
 Verschillende praktische voorbeelden uit bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en eerste concepten van omgevingsplannen worden hierbij behandeld.

Middag
De middag is gericht op de praktische aanpak voor de ontwikkeling van het omgevingsplan. Op een interactieve wijze bent u in staat om de verschillende acties te benoemen en hier een prioritering bij aan te geven. Hierbij is voor u inzichtelijk geworden welke partners u hierbij moet betrekken. Ook de positionering van het omgevingsplan en het beheer hiervan komt uitdrukkelijk aan de orde.

Tot slot krijgt u een doorkijkje in de te verwachten ontwikkelingen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van deze opleiding:

 • kent u verschillende mogelijkheden voor het opzetten van een omgevingsplan
 • kent u de verschillende instrumenten die gebruikt kunnen worden in het omgevingsplan
 • bent u in staat om een start te maken voor het ontwikkelen van het omgevingsplan
 • heeft u inzicht in de samenhang van het omgevingsplan met de andere kerninstrumenten
 • heeft u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van het omgevingsplan op uw gemeente en ketenpartners
 • bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom omgevingsplannen en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 2010 is Rick in dienst bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft hij verschillende rollen ingevuld, bijvoorbeeld als projectleider voor het omgevingsplan. Ook als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2018 tot 2021 is Rick ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.