Opinies

Duale inburgeringstrajecten aanbieden

26 januari 2022

Dualiteit, het combineren het leren van de taal en participeren, is een belangrijk subdoel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Hoe kan …

Inburgering

Lees meer

Snelle invoering kwaliteitsborging in de bouw in zicht

24 januari 2022

Op 23 november 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ontwerp van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) …

Omgevingsrecht

Lees meer

Een jeugdige in een jeugdhulpinstelling heeft geen geld voor kleding. Moet de gemeente deze jeugdige kleedgeld geven?

19 januari 2022

Vorige maand bracht de Kinderombudsman een rapport uit. Zij schreef dit rapport in reactie op de klacht van jeugdige Marleen. …

Jeugd

Lees meer

Normaal maatschappelijk risico nu en onder de Omgevingswet

18 januari 2022

De Afdeling heeft onlangs (ECLI:NL:RVS:2021:2402) een ladder voor het bepalen van het normale maatschappelijk risico bij indirecte planschade geïntroduceerd die …

Omgevingsrecht

Lees meer

Eenmalige energietoeslag lagere inkomens

12 januari 2022

Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming die lagere inkomens gedeeltelijk moet compenseren voor de stijgende …

In-Form

Lees meer

Terugvorderen van een bijstandsuitkering

22 december 2021

Terugvorderen van een bijstandsuitkering blijft een vak apart. Op onze juridische helpdesk worden er veel vragen gesteld over dit onderwerp. …

Participatiewet

Lees meer

Zijn er grenzen aan de welstandsbeoordeling?

20 december 2021

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kortweg: Wabo) bepaalt wanneer een omgevingsvergunning nodig is voor het bouwen van een bouwwerk. Ook …

Omgevingsrecht

Lees meer

Betaalt de gemeente vanaf 1 januari 2022 de GGZ dagbesteding?

15 december 2021

GGZ-aanbieders geven bij gemeenten aan dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) ambulante dagbesteding die zij naast behandeling leveren aan inwoners binnenkort niet …

Wmo

Lees meer

Schuldhulp: aan de slag met de hardheidsclausule voor een hogere beslagvrije voet

8 december 2021

Als schuldhulpverlener controleer je bij de intake de beslagvrije voet. Soms is de beslagvrije voet wel goed vastgesteld, maar toch …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Het bouwproces staat voor een totale verbouwing

6 december 2021

Zorgen over klimaat en milieu beheersen al wat langer het maatschappelijke debat. Meer recent is de schaarste aan materialen een …

Omgevingsrecht

Lees meer

Samengevatte zienswijzen als deugdelijke motivering bij het vaststellen van een bestemmingsplan

1 december 2021

Als de gemeenteraad een bestemmingsplan voorbereid dan zal niet altijd iedereen blij zijn met de inhoud het bestemmingsplan. De ene …

Omgevingsrecht

Lees meer

Samenloop tussen de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet

1 december 2021

De nieuwe Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking.[1] Deze wet introduceert het persoonlijk plan inburgering en …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer