Juridisch advies Jeugdwet

De uitvoering van de Jeugdwet kan complexe vragen met zich meebrengen. De wet kent veel open normen en er is veel beleidsruimte voor gemeenten. Doordacht en helder beleid helpt bij het maken van goede beoordelingen en het opstellen van zorgvuldige beschikkingen. Wolters Kluwer kan u hierbij ondersteunen.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld toetsen of uw beleid voldoet aan de geldende wet- en regelgeving of uw beleid aan de hand van uw wensen herschrijven.  Ook kunnen we meedenken in complexe casuïstiek en ondersteunen bij bezwaar- en beroepszaken.

Hieronder vindt u een beschrijving van onze diensten.

Beleid – opstellen en toetsing

Wij kunnen u helpen uw gemeentelijk jeugdhulpbeleid verder te ontwikkelen. Natuurlijk geheel conform de Jeugdwet en aanverwante regelgeving. Onze juristen hebben ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen, beleidsregels en nadere regels in het kader van de Jeugdwet. Wij kunnen uw gemeente extra ondersteuning bieden door:

 • Beleid op te stellen
 • Beleid te harmoniseren door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
 • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten.

Beschikkingen – advies en maatwerk

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en jeugdige. Aan dit document ontleent de jeugdige zijn rechten en plichten, zoals waar de cliënt aanspraak op heeft. Hierbij kunt u denken aan individuele voorziening of pgb en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Wij kunnen u bijstaan bij het juridisch juist en begrijpelijk formuleren van beschikkingen.

Advies over bezwaar- en beroepszaken

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken aan ons uitbesteden. Dit kan op verschillende manieren:

 • We kunnen ondersteunen bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep
 • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven.
 • We kunnen u vertegenwoordigen bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter.
 • We kunnen de beslissing op bezwaar voor u schrijven of u daarbij ondersteunen.

Verzoekschrift gesloten jeugdhulp – opstellen en advies

Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een verzoekschrift voor gesloten jeugdhulp. Onze juristen zijn goed op de hoogte van de geldende procesregels. Bij de indiening van deze verzoekschriften is het procesreglement civiel jeugdrecht van toepassing.  Dat stelt eisen aan onder meer de inhoud van het verzoekschrift, de te overleggen stukken en de geldende termijnen. Wij kunnen u hierover adviseren en ondersteuning bieden bij het volgende:

 • Welke machtiging (regulier/spoed/voorwaardelijk)  in de specifieke casus kan worden verzocht
 • De mogelijkheid een mondeling verzoek te doen buiten kantoortijden
 • Welke stukken bij het verzoek moeten worden overgelegd (verleningsbeslissing/ instemmingsverklaring/ etc.)
 • De juridische onderbouwing van het verzoek (denk daarbij ook aan het afzien van het horen van belanghebbenden gelet op de acute noodzaak tot ingrijpen)
 • De mogelijkheid tot mandatering van de bevoegdheid een dergelijk verzoek in te dienen
 • Het opstellen van het verzoekschrift.

Juridische ondersteuning op casusniveau

Wij kunnen u ondersteunen bij deze complexe casussen. Na bestudering van het dossier en een gesprek over de casus adviseren wij u over de aan te bevelen vervolgstappen. Dit advies is in overeenstemming met de wet, het gemeentelijke beleid en de jurisprudentie.

Door onze juridische expertise al in de toegangsfase in te schakelen kunnen eventuele bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk worden voorkomen.

Online casusbespreking

Worstelt u met lastige casussen? Bijvoorbeeld over pgb in de Jeugdwet? Schulinck kan hierbij ondersteunen. Lever 2 á 3 casussen bij ons aan. Wij plannen dan een online bespreking met u en uw collega’s. Tijdens deze bespreking geeft Schulinck praktische handvatten voor de uitwerking van de casussen waarbij alle relevante wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en praktische aspecten verdiepend worden toegelicht. Zo weet u meteen hoe u met deze casussen verder kan en weet u voor de toekomst ook meer over het betreffende onderwerp.

Meer weten?

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met Erik Boersma. Stuur een e-mail of bel met (077) 390 2644

Als u abonnee bent

Heeft u een abonnement op Schulinck Jeugd en wilt u een juridische vraag bespreken? Bel dan de juridische helpdesk op: (077) 476 2167

mr. Erik Boersma

Manager Content

E-mail 077 390 26 44