Na deze training kunt u direct aan de slag om uw regelvoorraad, processen en uitvoering veel efficiënter te maken. Het geeft u handvatten om nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het bedoelt.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor
 • Casemanagers VTH, BWT
 • Beleidsmedewerkers RO, VTH, BWT
 • Afdelingshoofden VTH, BWT
 • Projectleiders Omgevingswet

Heeft u ook het gevoel dat plannen, vergunningverlening, toezicht en handhaving efficiënter kunnen worden vormgegeven, maar krijgt u hier nog onvoldoende grip op? Met deze training leert u hoe, met het stellen van doelen in het omgevingsplan, u flexibiliteit kunt inbouwen en ook rechtszekerheid kan bieden. U wordt bewust van het belang en de mogelijkheden van een goede taakverdeling tussen raad en college bij vergunningverlening en het omgevingsplan. Door gebruik te maken van zorgplichten, algemene regels, maatwerk en vergunningstelsel is het mogelijk om de ruimte die het bevoegd gezag hierbinnen heeft goed in te richten.

Via een inspirerende en interactieve presentatie met werksessie wordt de deelnemer uitgedaagd om kritisch te kijken naar de bestaande regelvoorraad en de manier van werken. Gespiegeld wordt welke ambities de organisatie heeft in deregulering en flexibiliteit in plannen. Deelnemers worden uitgedaagd om met elkaar de dialoog hierover aan te gaan. Hierdoor ontstaat bewustwording of binnen de organisatie hetzelfde wordt gedacht en uitgedragen. Is het mogelijk om patronen te doorbreken en in de planvorming en zeker ook de bij vergunningverlening meer doelgericht dan regelgericht te werken.

Na deze training kunt u direct aan de slag om uw regelvoorraad, processen en uitvoering veel efficiënter te maken. Het geeft u handvatten om nu al te gaan werken zoals de Omgevingswet het bedoelt met een team dat zich bewust is van de verschillende mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om met regels, indien nodig, doelgerichter te sturen op uw opgaven. Met deze training krijgt u een goed beeld van de aankomende veranderingen in wet/ en regelgeving en vooral welke ruimte u hierin zelf krijgt om als lokaal bevoegd gezag hiermee om te gaan en dit in te richten. Met deze module heeft u handvatten om uw eigen vergunningverlening en dienstverlening op het gebied van gemeentelijke planvorming en VTH-taken direct te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Met verschillende partijen aan tafel zitten die met hetzelfde te maken krijgen. De kern is vooral het veranderen van houding/cultuur.

Opleiding Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet | Dhr. C. Eggerding | Hoogheemraadschap | Opleiding afgerond op 19-6-2019 | Beoordeling: 8

De cursus geeft handvatten voor het voeren van het gesprek over vormgeving van de regels in het omgevingsplan.

Opleiding Van regelgericht naar doelgericht werken onder de Omgevingswet | mevr. R. Osse | Algemeen jurist Gemeente Schiedam | Opleiding afgerond op 19-6-2019 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend
 • Welkom, kennismaking en verwachtingen
 • Opstellen probleemanalyse met de deelnemers (Wat zijn de problemen waar u nu tegenaan loopt in de praktijk?)
 • Rol en taken in het huidige stelsel
 • De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt in het anders organiseren van vergunningverlening
 • De Omgevingswet als middel om doelen te bereiken
Middag
 • Veranderingen in de eigen rol, welke competenties zijn meer en meer nodig
 • Interne en externe samenwerking in relatie tot de VTH-taken
 • Werkcasus, vergunningplichtig wat moet, vergunningvrij wat kan
 • Procesoptimalisatie richting de Omgevingswet (wat kan nu al worden aangepakt)
 • In groepsverband aan de slag met eigen casus die vooraf aan de deelnemers zal worden gevraagd
 • Focus op eerste aanzet om processtappen in te richten vanuit eigen gemeentevisie
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Via deze inspirerende en interactieve training wordt het toepassen van de mogelijkheden met anders werken vertaald naar de ontwikkeling van het omgevingsplan en VTH processen. Leerdoelen hierbij zijn:

• effectieve samenwerking tussen de verschillende disciplines staat centraal om doelgerichte en uitvoerbare regels te kunnen stellen
• het efficiënter maken van de processen, zoeken naar winst voor organisatie en klant
• effectieve samenwerking tussen RO/Stedenbouw en VTH richting Omgevingswet
• vergunningplicht indien nodig, vergunningsvrij indien mogelijk
• het terugdringen van de administratieve lasten binnen het proces
• terug naar een set regels die ook wordt gehandhaafd

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 1999 als extern adviseur bij diverse gemeenten en hierbij veel verschillende opdrachten uitgevoerd van juridisch plantoetser/handhaver en beleidsadviseur tot projectmanager gebiedsontwikkeling. Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht.

Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer en is hij projectleider voor het omgevingsplan. De eerste stappen zijn hiervoor met het Chw-bestemmingsplan voor het gehele stedelijk gebied en een Verordening fysieke leefomgeving gezet. Als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2017 is Rick ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.