De Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) zal op z’n vroegst op 1 juli 2021 in werking treden. Tijdens de e-learning leert u wat deze wet precies inhoudt, wat de gevolgen zijn en welke stappen u in de praktijk moet nemen.
Wilt u meer informatie over e-learning voor uw organisatie? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 81 45 of cursus@schulinck.nl.

Niveau Basis
Uitvoering E-learning
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Bestemd voor
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Handhavers

Medio 2021 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer deze wet aangenomen. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere.

Tijdens de implementatie van de Wkb wordt zo nauw mogelijk aangesloten op de implementatie van de Omgevingswet. Niet alleen moet de bouwopgave een prominente plaats krijgen in zowel de omgevingsvisie en het omgevingsplan, ook de werkprocessen moeten aansluiten op de Wkb. Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Ook hierover bieden wij e-learningmodules aan.

Modules:
De e-learning over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is verdeeld in drie modules. Het bestuderen van één module kost u ongeveer 20 minuten.

Afronding van de modules:
Elke module wordt afgerond met toetsvragen, waarmee de kennis van de deelnemers getoetst kan worden. Mocht u een verkeerd antwoord geven, dan krijgt u een korte uitleg waarom het antwoord fout is. Daarnaast wordt er een verwijzing aangegeven naar de tekst waarin het antwoord uitgewerkt staat in de e-learning.

Voortgang managen:
U krijgt tevens zelf toegang tot het dashboard van het opleidingstraject. Via het dashboard kunnen statistieken rondom de voortgang ingezien worden, zoals:

 • Wie is er al gestart met de opleiding?
 • Hoever zijn de deelnemers?
 • Hoe wordt er gescoord op de toetsvragen (per vraag het percentage goed/fout)?
 • De voortgang kan hierdoor goed gemonitord worden. Dit kan per persoon, maar ook per afdeling.
Array uur De e-learning over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is onderverdeeld over drie modules. Het bestuderen van één module kost u ongeveer 20 minuten.

Module 1
Wat is de Wkb en wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de Wkb?
• Doel van deze module: enthousiasmeren voor de Wkb
• Lange totstandkomingsgeschiedenis
• Het stelsel van kwaliteitsborging en verhoging aansprakelijkheid
• Hogere bouwkwaliteit
• Bescherming van de bouwconsument
• Samenhang tussen de Omgevingswet en de Wkb

Module 2
Hoe ziet de veranderende keten eruit? Welke spelers, welke rollen, welke bevoegdheden?
• Het stelsel van kwaliteitsborging
• Kwaliteitsborger
• Instrumentaanbieder
• Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw
• Private partijen hebben geen handhavingsbevoegdheden

Module 3
Wat betekent de Wkb voor het VTH domein rekeninghoudend met verschillende belangen?
• Meer regierol en geven aanwijzingen
• Vertrouwen op stelsel van kwaliteitsborging
• Bouwtechnische voorschriften geen weigeringsgrond meer
• Behouden alle handhavingsbevoegdheden
• Risicobeoordeling bij vergunningaanvraag
• Dossier bevoegd gezag bij oplevering

Volgt u liever een klassikale opleiding? Bekijk dan curus De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Na afloop van de e-learning over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) weten de deelnemers:

 • wat de belangrijkste doelstellingen zijn van de Wkb
 • hoe de veranderende keten eruit ziet (welke spelers, rollen en bevoegdheden)
 • wat de Wkb betekent voor het VTH domein (houding en gedrag, juridische kennis, te gebruiken instrumenten)
 • hoe de VTH medewerker rekening kan houden met de verschillende belangen

Peter de Haan

Peter de Haan is advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Expert op het gebied van omgevingsrecht, publiek bouwrecht en handhaving, met een specialistische focus op bouwtechnische voorschriften. Peter is gepromoveerd op de toetsing aan en handhaving van bouwtechnische voorschriften, op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en op bouwen onder de Omgevingswet. Hij publiceert en doceert veelvuldig over de technische bouwactiviteit. Als jurist heeft hij gewerkt bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als senioradviseur bouwregelgeving bij Rijkswaterstaat (Informatiepunt Omgevingswet).

De kosten voor e-learning bedragen € 199,- (exclusief btw) per persoon per module. Wij hanteren hierbij een minimum van 15 deelnemers per organisatie.

E-learning is met name geschikt om grotere groepen medewerkers op te leiden, zodat iedereen eenzelfde basisniveau heeft. 
Wilt u een prijsvoorstel op maat ontvangen? Neem dan contact op met Joyce Teurlincx via 06 1530 8145 of stuur een e-mail naar cursus@schulinck.nl.