In deze eendaagse opleiding wordt een introductie gegeven in het juridisch kader voor de ruimtelijke ordening en het bouwen van bouwwerken. Daarbij staat de systematiek van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) centraal.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Simon Olierook
Bestemd voor
 • Ambtenaren
 • Bedrijfsjuristen
 • Advocaten
 • Rechterlijke macht

Opleiding Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo

Bent u werkzaam binnen het omgevingsrecht? Dan is bekendheid met de hoofdlijnen van ruimtelijk ordeningsrecht onmisbaar. In deze basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo worden deze hoofdlijnen behandeld.

Het vertrekpunt voor het uitoefenen van de overheidstaken, op het gebied van de fysieke leefomgeving, wordt vaak gevormd door de ruimtelijke ordening. Daarbij is de perceelsgewijze toedeling van gebruiksfuncties een belangrijke basis voor de verwezenlijking van andere beleidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld op het terrein van het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht.

Inhoud Opleiding Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo

In de basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo krijgt u een introductie van het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit gebeurt vanuit het perspectief van de burger en vanuit die van de overheid. De aandacht gaat hierbij mede uit naar de verhouding tussen de beleidsvoering op gemeentelijk-, provinciaal- en rijksniveau. Ook komt de aanverwante systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan bod. Hierin is de vergunningverlening geregeld. Tot slot wordt in de basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo aandacht besteed aan de veranderingen die worden doorgevoerd met de Omgevingswet. 

Meer opleidingen

Is de Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht en bouwen onder de Wabo niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen in het vakgebied Ruimtelijke ordening iets voor u: Opleidingen Ruimtelijke ordening

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma 

Tijdens deze opleidingsdag worden de onderstaande onderwerpen behandeld:
 • Introductie omgevingsrecht
 • De bestemmingsplanregeling
 • Systematiek van de Wabo
 • De omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan
 • De omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk
 • Vergunningvrij bouwen
 • Relatie met aanverwante rechtsgebieden (waaronder milieurecht en natuurbeschermingsrecht)
 • Procedures en rechtsbescherming
 • Instrumenten en bevoegdheden van rijk en provincies
 • Systematiek van de Omgevingswet
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van deze opleiding bent u bekend met:

 • het instrumentarium uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • de samenhang tussen de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • de procedurele bepalingen uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waaronder voorbereidingsprocedures en de coördinatieregeling
 • de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onder meer ten aanzien van omgevingsvergunningen om af te wijken van het bestemmingsplan en vergunningvrij bouwen
 • de samenhang tussen ruimtelijke ordening en aanverwante beleidsterreinen, waaronder het natuurbeschermingsrecht en het milieurecht
 • de veranderingen die met de Omgevingswet op dit terrein worden doorgevoerd

Simon Olierook

mr. Simon Olierook is advocaat bij Van der Feltz advocaten in Den Haag, een nichekantoor op het gebied van het bouw- en omgevingsrecht. Simon is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij staat zowel projectontwikkelaars als decentrale overheden bij en heeft daardoor zicht op de verschillende belangen die spelen bij bouwprojecten. Simon studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij rondde de masters Encyclopedie en Filosofie van het Recht én Staats- en Bestuursrecht af. Simon heeft in 2019 de specialisatieopleiding Grotius Omgevingsrecht cum laude voltooid. Simon publiceert regelmatig en geeft les op het terrein van omgevingsrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.