Gemeenten hebben een belangrijke regierol bij het afbouwen van de aardgaswinning. Deze eendaagse opleiding gaat over de invulling van de regierol van gemeenten in de energietransitie: van doelstelling naar plan.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Durk Groenveld
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers duurzaamheid
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte
 • Juridisch medewerkers milieu/ruimtelijke ordening en grondzaken/vastgoed

Het kabinet wil in deze kabinetsperiode ongeveer 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Maar dit tempo moet daarna snel omhoog tot wel 200.000 aardgasvrije woningen per jaar. Uiteindelijk moeten 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij worden. In het Ontwerp Klimaatakkoord staat aangegeven dat gemeenten een regierol vervullen om invulling te geven aan de aardgasvrij-doelstelling. Hoe kan een gemeente omgevingsrechtelijke sturing geven aan de energietransitie op lokaal niveau? Welke samenhang is er met het energierecht (Gaswet, Elektriciteitswet, Warmtewet en Mijnbouwwet)?

Om invulling te geven aan de lokale energietransitie moeten gemeenten ook in juridisch opzicht schaken op meerdere borden. Dit vereist naast kennis van de juridische mogelijkheden van het omgevingsrecht ook toereikende kennis van het energierecht. Deze kennis kan de regierol van de gemeente voor de invulling van de lokale energietransitie versterken.

In deze opleiding komen de onderstaande onderwerpen aan bod: 

 • klimaatakkoord en de lokale regierol van gemeenten
 • beleidsinstrumentarium Regionale Energiestrategie (RES) en warmtetransitie in verband met doelstellingen ‘vangaslos’
 • overzicht relevante wetgevingsontwikkelingen omgevingsrecht en energierecht
 • verdieping knelpunten en mogelijkheden toepassing huidige omgevingsrecht (in samenhang met het energierecht: Gaswet, Elektriciteitswet, Warmtewet en Mijnbouwwet); inclusief behandeling relevante jurisprudentie
 • verdieping mogelijkheden toepassing instrumenten Omgevingswet (in samenhang met het energierecht)
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Ochtend:
 • Overzicht beleidsontwikkelingen vanuit juridisch perspectief
          - Energieakkoord voor duurzame energie
          - Klimaatakkoord
          - Programma Regionale Energiestrategie
          - Programma Aardgasvrije wijken

 • Overzicht energierecht in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij
          - Elektriciteitswet 1998
          - Gaswet
          - Warmtewet
          - Mijnbouwwet

Middag:
 • Huidige omgevingsrecht: mogelijkheden en knelpunten in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij (in samenhang met energierecht)
         - Wet ruimtelijke ordening (Wro)
         - Bouwbesluit
         - Crisis- en herstelwet (Chw)

 • Instrumenten Omgevingswet: mogelijkheden en knelpunten in verband met lokale energietransitie/aardgasvrij (in samenhang met energierecht)
         - Omgevingsvisie
         - Programma
         - Omgevingsplan
         - Projectbesluit

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na de opleiding:

 • zijn de deelnemers op de hoogte van de mogelijkheden die het huidige omgevingsrecht biedt om – in samenhang met het energierecht – invulling te geven aan de lokale energietransitie, in het bijzonder de aardgasvrij-doelstelling
 • hebben de deelnemers inzicht gekregen in de instrumenten van de Omgevingswet, die kunnen bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. 
Met deze kennis kunnen deelnemers tevens andere bij de lokale energietransitie betrokken partijen, zoals bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties, adviseren.

Durk Groenveld

Juridisch adviseur/eigenaar van Woodwater Legal, gespecialiseerd in omgevingsrecht en energierecht.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.