In deze cursus wordt ingegaan op de vraag hoe met het stelsel van de Omgevingswet concreet werk gemaakt kan worden van het stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Onderwerpen als de bekende gemeentelijke watertaken, de verantwoordelijkheidstoedeling, de rol van de omgevingsvisie, het niet verplichte rioleringsprogramma en het bouwrijp maken van gronden bij nieuwbouw komen uitgebreid aan bod. Vertrekpunt hierbij zijn de regionale en op locatie te treffen technische maatregelen.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Peter de Putter
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers, planologen en juristen   bij gemeenten en waterschappen
 • Omgevingsdiensten
 • Adviseurs voor gemeenten en waterschappen
 • Bouwsector

Opleiding Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet

Extreme weersomstandigheden doen zich steeds vaker voor. We herinneren ons zowel de situaties van wateroverlast door extreme neerslag als de extreme droogte vande afgelopen jaren. Er is hier een grote maatschappelijke opgave die niet alleen op het bordje ligt van de gezamenlijke overheden. Weliswaar kan de overheid veel doen – zie bijvoorbeeld het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en de Beleidsbrief Water en Bodem sturend (november 2022) – maar ook van burgers en bedrijven mogen maatregelen worden verwacht. In dit verband wijzen wij ook op de grote woningbouw in ons land: 1 miljoen nieuwe woningen voor 2030 die als het even kan waterrobuust gebouwd moeten worden.

Het is goed te weten hoe de verantwoordelijkheden en zorgplichten zijn verdeeld, ook onder de Omgevingswet.
Vragen die daarbij spelen zijn:

 • Wat houden de watertaken in voor gemeenten? Wat moet en kan een gemeente doen? 
 • Welke taken heeft een waterschap in relatie tot stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie? 
 • Welke verantwoordelijkheid heeft een perceel-/gebouweigenaar zelf?
 • Wat kunnen gemeenten en waterschappen regelen in het omgevingsplan respectievelijk de waterschapsverordening om klimaatadaptief te bouwen/ontwikkelen?
 • Wat is waterhuishoudkundig bouwrijp maken en hoe kun je dit als gemeente borgen zodat projectontwikkelaars hiermee rekening moeten houden? 
 • Waarom is de watertoets (‘weging van het waterbelang’) juridisch steviger teruggekomen en wat betekent dit voor gemeenten en waterschappen? Wat is hierbij de relatie met het nieuwe beleidsconcept ‘Water en bodem sturend’?

Inhoud opleiding Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie onder de Omgevingswet

Tijdens deze opleiding leert u hoe u met het instrumentarium van de Omgevingswet werk kunt maken van het stedelijk waterbeheer in het algemeen en klimaatadaptatie in het bijzonder. Hierbij is oog voor met name het instrumentarium van provincies, gemeenten en waterschappen. De werelden van de ruimtelijke ordening (‘evenwichtige toedeling van functies’), waterbeheer en bouwen komen hier samen, wetende dat de Omgevingswet onderlinge samenwerking en afstemming verlangt bij het vormgeven van lokaal en regionaal beleid.

Door deze training te volgen raakt u thuis in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. U weet welke onderdelen van de Omgevingswet relevant zijn voor uw werk. Daarbij leert u welke beleidsmatige en juridische mogelijkheden er zijn concreet werk te maken van de bij jou levende ideeën om invulling te geven aan stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie. Zo wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de juridische mogelijkheden van het omgevingsplan om particulieren en bedrijven te verplichten mee te werken aan gemeentelijke afkoppelinitiatieven en het creëren van waterberging op particulier terrein. Ook projectontwikkelaars kunnen worden verplicht klimaatadaptief te handelen. Bijvoorbeeld door bij het bouwen van woningen een vooraf bepaald vloer-/bouwpeil aan te houden en door geen waterproblemen af te wentelen op de direkte omgeving. Niet onbelangrijk is vooral ook dat burgers en bedrijven gemakkelijker betrokken kunnen en moeten worden om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Participatie is een sleutelbegrip van de Omgevingswet.

 

Meer Omgevingsrecht opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

 • Omgevingswet in een notendop
  • Toegespitst op stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie
  • Relatie ruimtelijke ordening, waterbeheer en bouwregelgeving
  • Overeenkomsten en verschillen met oude stelsel
  • Lozingsregels: riolering, hemelwater en grondwater (incl. ‘bruidsschat’)
  • Verhouding omgevingsvisie, rioleringsprogramma en regelgeving
 • Relatie gemeentelijke en waterschapstaken
 • Samen waterrobuuste maatregelen inventariseren
 • Oefenen met nieuwbouwcasus
 • Lessen uit de casus
 • Quiz om de opgedane kennis te testen


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.
Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

 

16:30 uur

Einde programma

 

Na afloop van deze opleiding:

 • Kent u de inhoud van de Omgevingswet in relatie tot stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie
 • Heeft u een duidelijk overzicht van ieders taken, bevoegdheden en instrumenten
 • Weet u wat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven is voor wateroverlast en droogteschade
 • Kunt u waterrobuuste maatregelen omzetten in beleid en juridisch bindende regels
 • Kunt u concreet werk maken van regels in het omgevingsplan om burgers en bedrijven tot afkoppelen en waterberging te verplichten
 • Bent u goed in staat om het gesprek met projectontwikkelaars te voeren over ‘waterhuishoudkundig bouw- en woonrijp maken’

Peter de Putter

Peter de Putter is binnen Sterk Consulting actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het (stedelijk) waterbeheer. Hij is beleidsmatig en juridisch gespecialiseerd op het terrein van het omgevingsrecht. Hij was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet, de Wet gemeentelijke watertaken en de Omgevingswet. Behalve voor het rijk is Peter met name ook actief voor provincies, gemeenten en waterschappen. Peter is in staat om de vaak toch complexe wet- en regelgeving simpel uit te leggen en toe te passen, zowel praktisch als organisatorisch. Peter publiceert regelmatig over zijn vakgebied, geeft vaak les en is veel te zien op symposia e.d. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.