Deze 2-daagse opleiding verbreedt de kennis van RO- en bouwprofessionals met basiskennis van het werkveld milieu. Er wordt ingegaan op de milieuregelgeving en op concrete milieu-issues waar RO- en bouwprofessionals mee te maken krijgen.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Sandra Anzion
Bestemd voor
 • RO professionals
 • Bouwprofessionals
 • Juristen/juridisch adviseurs
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Specialisten/adviseurs
 • Beleidsmedewerkers

Eén van de doelen van de Omgevingswet is dat wetgeving en juridische instrumenten voor de fysieke leefomgeving meer samenhang gaan vertonen. Een meer integrale benadering is zeker van belang voor de werkvelden RO/bouw enerzijds en milieu anderzijds. Om goed met elkaar te kunnen samenwerken, is het nodig dat de verschillende professionals elkaars vakgebied beter leren kennen en elkaars taal leren spreken en verstaan.

Deze 2-daagse opleiding verbreedt de kennis van RO- en bouwprofessionals met basiskennis van het werkveld milieu. Er wordt ingegaan op de milieuregelgeving en op concrete milieu-issues waar RO- en bouwprofessionals mee te maken krijgen. De opleiding biedt een overzicht en gaat in op een aantal milieuthema’s aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De opleiding behandelt met name het stelsel van de Omgevingswet, maar gaat voor een goed begrip ook kort in op het huidige milieurecht.

Interessant voor milieu-professionals
Voor milieu-professionals bieden wij de opleiding “Milieu in de Omgevingswet” aan. Die opleiding is bedoeld voor juristen, vergunningverleners, toezichthouders, etc., die al werkzaam zijn in het milieuveld. In die opleiding wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers (basale) kennis van en ervaring met het huidige milieurecht hebben, waardoor dieper kan worden ingegaan op milieu in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Dag I
Ochtend
 • Inleiding:
  • opzet van de opleiding
  • doelen van de Omgevingswet
  • het stelsel van de Omgevingswet
 • Milieu & huidige milieuwetgeving:
  • wat valt er eigenlijk allemaal onder 'milieu' en wat is de verhouding met bouw/RO?
  • hoe steekt de huidige milieuwetgeving in elkaar?
  • (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, Wabo, diverse sectorale wetgeving, milieu in het bestemmingsplan)

Middag
 • Milieu in het stelsel van de Omgevingswet:
  • hoe gaat het voor milieu worden onder de Omgevingswet en hoe verhoudt zich dat tot RO en bouw onder de Omgevingswet?
  • (overzicht van Bal, Bbl, omgevingsplan/bruidsschat, omgevingsvergunning)
 • Het huidige begrip "inrichting" en het nieuwe begrip "milieubelastende activiteit"
 • Algemene regels & vergunning:
  • algemene regels (Bal, Bbl en decentraal)
  • maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
  • informatie- en meldplichten
  • omgevingsvergunning milieu (uitgebreide procedure, OBM)

Dag II
Ochtend
 • Terugblik op dag 1
 • Enkele specifieke milieu-onderwerpen:
  • milieunormen en milieukwaliteitseisen
  • IPPC-bedrijven, BRZO-bedrijven, beste beschikbare technieken (BBT)
 • Milieu & RO/bouwen:
  • huidig recht: bestemmingsplan (bedrijfszonering, richtafstanden)
  • Omgevingswet: omgevingsplan

Middag
 • Aan de hand van enkele casussen worden een aantal milieuthema's geïllustreerd:
  • geluid
  • geur
  • luchtkwaliteit (fijn stof)
  • externe veiligheid
  • bodem
 • Afsluiting

De stof wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen.

Het is mogelijk om voor de cursusdagen zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na deze opleiding:

 • heeft u algemene kennis van het milieurecht, met name zoals het zal worden in het stelsel van de Omgevingswet
 • kent u de belangrijkste juridische milieubegrippen
 • weet u meer over mogelijke milieueffecten en milieurisico’s
 • heeft u de raakvlakken van RO/bouwen met milieu verkend, mede aan de hand van enkele milieuthema’s
 • kunt u in een praktijkgeval beter de relevante milieuaspecten signaleren
 • kunt u daarover gerichter vragen stellen aan uw milieucollega
 • bent u een betere gesprekspartner voor uw milieucollega; u kunt gemakkelijker en beter met elkaar overleggen

Sandra Anzion

Sandra Anzion is jurist en milieukundige. Zij begon haar loopbaan ruim 25 jaar geleden als milieu-adviseur bij de Radboud Universiteit/UMC, waar zij met name werkte aan een nieuwe flexibele en innovatieve milieuvergunning voor de hele campus: van aanvraag opstellen, overleg met het bevoegd gezag tot en met de verdediging in een beroepszaak bij de Raad van State. Vanaf 2007 is zij werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en omgevingsdiensten op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving. Eerst via adviesbureaus, daarna als zelfstandig adviseur. Vanaf 2019 werkt ze bij de VNG mee aan de invoering van de Omgevingswet. Daarbij richt zij zich op de staalkaarten voor het omgevingsplan en op VTH-aspecten. Vanuit haar milieu-achtergrond heeft Sandra zich gaandeweg verbreed naar het overige omgevingsrecht.
Naast haar adviserende en uitvoerende juridische taken, geeft Sandra graag onderwijs en presentaties. Zo verzorgt zij al enige jaren een aantal sessies op de Dag van de Omgevingswet van de VVM (Vereniging voor milieuprofessionals). Voor de VNG is zij docent bij het Train-de-Trainer-traject “Milieu in de Omgevingswet” voor omgevingsdiensten en verzorgt zij presentaties voor diverse groepen en webinars over het omgevingsplan en VTH. Ook verzorgde zij informatie-avonden voor gemeenteraadsleden, kennisbijeenkomsten voor VTH-ers, een gastcollege voor HBO InHolland en interne bijscholing voor collega’s. Sinds 2020 geeft zij opleidingen bij Schulinck. Sandra vindt het een leuke uitdaging om juridische kwesties duidelijk uit te leggen, ook aan niet-juristen.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.