Trek aan de noodrem om de meerjarenaanpak asbest in pauzestand te zetten. Dat vragen de VNG, LTO Nederland en Aedes aan de Kamercommissie SZW, die op 12 mei spreekt over de voortgang van de aanpassingen in het asbeststelsel. Het ministerie van SZW doet immers niet wat nodig is en wat de Kamer heeft gevraagd.

De 3 partijen pleiten ervoor nu eerst een brede beleidsevaluatie asbest te laten uitvoeren door het coördinerend departement op asbest: het ministerie van IenW.

Versterken governance op asbest

In een rapport uit 2020 stelt prof.dr. Frissen van het NSOB dat een heel ondoorzichtig, kostbaar stelsel met perverse prikkels in het leven is geroepen om van asbest in de gebouwde omgeving af te komen. Het ontbreekt onder meer aan basisvoorwaarden voor een goed functionerende governance. Naar aanleiding hiervan heeft de Tweede Kamer in november 2020 in de motie-Smals c.s. opgeroepen de uitgangspunten van het NSOB-rapport serieus te nemen en handhaving en publieke sturing op het asbestdossier te versterken. Deze motie is nog niet uitgevoerd.

De VNG, LTO Nederland en Aedes vinden dat de marktwerking in de asbestsector te ver is doorgevoerd, waarbij de overheid het nakijken heeft. Al jaren zijn de percentages overtredingen te hoog. De partijen die primair zijn aangesteld om problemen bij de wortel aan te pakken, hebben het minst belang bij ingrijpen omdat de onafhankelijkheid niet goed is geborgd.

Aandacht voor de leefomgeving

Daarnaast is het van groot belang om met een brede blik naar de risico’s van asbest te kijken. Niet alleen vanuit arbeidsomstandigheden, maar ook vanuit de leefomgeving. De VNG heeft al vanaf 2019 opgeroepen om aandacht te geven aan de asbestopgave vanuit de ‘1-overheidgedachte’ en interdepartementaal met ons het asbestdossier fundamenteel te herzien. Ook nu roepen ze daartoe op.

Meer informatie