Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft  woensdag 16 november de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel.

In 2020 is ook een onderzoek uitgevoerd. Het rapport dat nu gepubliceerd is, is een eerste van twee herhalingen van de meting uit 2020.  Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en is onderdeel van het (gezamenlijke) plan van aanpak voor een gezondere leefomgeving voor omwonenden van Tata Steel.

Meteorologische omstandigheden

Uit deze eerste herhaling blijkt dat er nog steeds verhoogde depositie is aan PAK en een groot aantal metalen in dit gebied. Omdat de meteorologische omstandigheden (zoals wind in het betreffende gebied) niet vergelijkbaar zijn met de omstandigheden tijdens het eerste onderzoek, zijn de twee onderzoeken volgens het RIVM niet met elkaar te vergelijken. Ook speelt mee dat andere bronnen kunnen hebben bijgedragen aan de verhoogde depositie van PAK en metalen in het IJmondgebied. Het RIVM raadt aan om langdurige monitoring te doen. Daar gaan we het RIVM opdracht voor geven. Zodat we goed in de gaten kunnen houden of de stofdepositie daadwerkelijk vermindert.

Begin 2023 zullen de resultaten van het tweede herhaalonderzoek bekend zijn. Het ministerie van IenW zal vervolgens met de provincie en het RIVM bepalen op welke manier de monitoring vervolgd moet worden.

Verbetermaatregelen

Tata Steel werkt momenteel aan verbetermaatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

“Ik verwacht dat Tata Steel de beloofde maatregelen volgens planning uitvoert en dat dit tot betere resultaten zal leiden voor de gezondheid van omwonenden en voor het milieu”, reageert Staatssecretaris Vivianne Heijnen. “De verwachting is dat deze verbetermaatregelen zich de komende anderhalf tot twee jaar zullen vertalen in minder emissies van schadelijke stoffen. We houden nauwlettend de resultaten van de verbetermaatregelen in de gaten. Want de leefomgeving rondom Tata Steel moet echt schoner, veiliger en gezonder.”