Op donderdag 5 november 2020 om 13.00 uur organiseert Schulinck Opleidingen een gratis webinar over het Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. Het webinar wordt verzorgd door Mr. Dr. Ralph Frins.

Zeer recent is het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van dit wetsvoorstel is herstel en versterking van de natuur en het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Het wetsvoorstel zorgt voor:

  • Een resultaatverplichting – De neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden moet omlaag. Daarover zegt het wetsvoorstel dat de depositie van stikstof in 2030 zó laag moet zijn dat minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden dan op een veilig niveau zit.
  • Maatregelen voor natuurherstel en terugdringen stikstofuitstoot – Tot 2030 wordt €3 miljard geïnvesteerd in de natuur om deze te versterken en te herstellen. Alle sectoren nemen maatregelen om de stikstofuitstoot te verlagen. Hiervoor wordt tot 2030 € 2 miljard geïnvesteerd.
  • Monitoring en bijsturing – De resultaten worden gemonitord, ook via tussendoelen. Er wordt bijgestuurd als dat nodig is, bijvoorbeeld als een tussendoel niet gehaald wordt.
  • Vrijstelling voor de bouw – De uitstoot tijdens de bouw- en sloopfase is beperkt en tijdelijk. Vandaar dat voor de bouwsector een partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht wordt ingevoerd. Zo krijgt de bouwsector gemakkelijker toestemming voor bijvoorbeeld de bouw van extra woningen.

Het webinar vindt plaats op donderdag 5 november om 13.00 uur en duurt ongeveer een halfuur. Tijdens het webinar zal Ralph Frins u meenemen in de meest opvallende zaken uit het wetsvoorstel. Hij praat u bij over:

  • de wijzigingen in de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingswet
  • de doelstelling dat in 2030 op ten minste 50% van de voor stikstof gevoelige natuurwaarden in Natura 2000-gebieden aanzienlijk minder stikstofdepositie plaatsvindt
  • de partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor de bouwsector
  • en andere belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel.

Meld u hier aan voor het kosteloze webinar Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Mr. Dr. Ralph Frins
Ralph Frins is als research fellow verbonden aan de Radboud Universiteit. Ralph is expert op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en stikstofdepositie, twee thema’s waarover hij veelvuldig publiceert en doceert. Tevens brengt hij vaak strategisch advies uit in het kader van ontwikkelingen met stikstofdepositie tot gevolg.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over stikstof en natuurverbetering? Volg dan één van onze opleidingen: