Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe inburgeringsstelsel is het duale karakter van inburgeringstrajecten: het leren van de taal en participeren – liefst via betaald werk – zijn met elkaar verstrengeld. Voor toezicht en handhaving brengt dat nog wel wat vragen met zich mee.

Het informatiedocument Samenloop Wet inburgering 2021 en Participatiewet geeft u inzicht in de kaders, bewegingsruimte en handelingsruimte die u heeft als gemeente. Want wat doet u als een inburgeraar afspraken niet nakomt die u zowel op grond van de Wet inburgering 2021 (WI2021) als op grond van de Participatiewet handhaaft? Geeft u een boete of legt u een maatregel op? En wat zijn daarvan de gevolgen voor de inburgeraar? De wetgever schept vooralsnog geen duidelijkheid in dit dilemma. Het informatiedocument neemt u mee langs de verschillende visies hierop.

Handelingsperspectief

Afsluitend vindt u een 5-tal mogelijkheden om de samenloop in goede banen te leiden. Denk aan het opstellen van beleidsregels, het opstellen van een gemeentelijke inburgeringsverordening (als u een boete wilt verrekenen met de uitkering) of het aanpassen van de afstemmingsverordening Participatiewet.

Het informatiedocument wordt regelmatig geactualiseerd aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.

Meer informatie