Strengere schuldeisers; steeds meer schuldhulpverleners krijgen daarmee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekeraars, die afgelopen juli extra voorwaarden stelden aan een schuldregeling. Maar schuldeisers lijken niet alleen strenger te worden bij het voorstel tot een schuldregeling, maar ook tijdens de schuldregeling. Dat leidt tot de volgende vraag die ik in dit artikel beantwoord: een schuldeiser beëindigt de Msnp, kan dat zomaar? Spoiler: ja, in bepaalde situaties kan een schuldeiser de Msnp beëindigen.

Een Msnp is een overeenkomst tussen de cliënt en zijn schuldeisers. Daarin spreken zij met elkaar af wat de cliënt moet doen om op korte termijn een totaaloplossing te realiseren voor zijn schulden.

Omdat het een overeenkomst is, geldt voor schuldregelingen het normale overeenkomstenrecht. Zowel bij saneringskredieten als bij een prognosevoorstel. En daarom heeft een schuldeiser het recht om in bepaalde situaties de Msnp te beëindigen. Juridisch gezien doet hij dat door de overeenkomst te vernietigen of ontbinden. In deze opinie leg ik uit wanneer hij dit mag doen.

Is de Msnp door de schuldeiser beëindigd, dan moet de cliënt weer zijn volledige schuldenpakket af gaan betalen. Incassomaatregelen en beslag zijn ook weer mogelijk. Om deze situatie te voorkomen of te herstellen, is het belangrijk dat je als schuldhulpverlener op tijd actie onderneemt. Verderop in deze opinie laat ik zien hoe je dat kan doen.

Wanneer kan een schuldeiser Msnp beëindigen?

Niet alle informatie gegeven bij voorstel

Als bij het voorstel aan de schuldeisers niet alle informatie is gegeven, dan kan de schuldeiser daardoor juridisch gezegd ‘gedwaald’ hebben. Dit is het geval als de schuldeiser akkoord is gegaan met het voorstel, maar dat niet zou hebben gedaan als hij wel alle informatie had.

Denk hierbij bijvoorbeeld als in het voorstel niet staat dat de cliënt nog een positief banksaldo heeft wat niet wordt ingebracht in de schuldregeling, of een auto. Als de schuldeiser wist dat dit vrijgelaten werd, zou hij mogelijk niet ingestemd hebben. En dan heeft hij dus gedwaald.

De dwaling heeft juridisch tot gevolg dat de schuldeiser de schuldregeling kan vernietigen. Daarmee beëindigt de schuldeiser dus de Msnp. Dit kan zowel bij een saneringskrediet als bij een prognosevoorstel.

Afspraken niet voldoende nagekomen

Als een cliënt de afspraken tijdens de Msnp niet of niet goed genoeg nakomt, dan kan er sprake zijn van een juridische ‘tekortkoming in de nakoming’. Denk hierbij aan het niet of niet genoeg nakomen van afspraken zoals bijvoorbeeld:

  • het solliciteren naar fulltime betaald werk
  • alles boven het Vtlb afdragen aan de boedel
  • geen nieuwe schulden laten ontstaan

Dit zijn natuurlijk afspraken die gelden voor een prognosevoorstel. Bij een saneringskrediet is het een tekortkoming als het afgesproken bedrag niet of niet helemaal wordt overgemaakt aan de schuldeisers.

Als de afspraken niet of niet goed genoeg worden nagekomen, dan kan de schuldeiser de schuldregeling ontbinden[1]. Ook hiermee beëindigt de schuldeiser de Msnp. Zelfs als de schuldeiser er (veel) later pas achter komt dat de afspraken niet genoeg zijn nagekomen, kan hij de Msnp nog beëindigen. Dit kan dus ook jaren na afloop van de Msnp nog.

De schuldeiser kan de Msnp beëindigen door de overeenkomst te vernietigen of ontbinden

Hoe kan je als schuldhulpverlener beëindiging Msnp door schuldeiser voorkomen?

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Juist daarom is het belangrijk om een goed en duidelijk voorstel aan de schuldeisers te sturen. Zo weten alle partijen precies wat er is afgesproken en voorkom je dat een schuldeiser door een onduidelijkheid de regeling beëindigt.

Benoem daarom alles in je voorstel. Laat bijvoorbeeld weten hoeveel van het banksaldo je vrijlaat, en of je cliënt een auto bezit. En zorg dat er ook geen misverstanden kunnen ontstaan over wat je cliënt allemaal moet doen om uiteindelijk de finale kwijting te krijgen, zoals bijvoorbeeld solliciteren. Maak dat concreet en leg bijvoorbeeld uit of je cliënt gaat solliciteren, en zo ja hoe vaak en wie dat controleert.

Voordat je het voorstel aan de schuldeisers stuurt, laat je het aan je cliënt (en zijn beschermingsbewindvoerder) lezen. Je doet het voorstel ten slotte namens je cliënt, dus die is in feite je opdrachtgever. Extra pluspunt: door het pas te versturen nadat je cliënt het heeft gelezen en er nadrukkelijk mee heeft ingestemd, is het voor hem ook duidelijker wat de afspraken inhouden. Dit helpt hopelijk ook om problemen te voorkomen.

Na het versturen van het voorstel, heb je als schuldhulpverlener nog steeds de mogelijkheid om beëindiging te voorkomen. Dit doe je door bij de hercontroles ook alle benodigde informatie te geven en door kleine problemen klein te houden.

Wat als een schuldeiser aangeeft de Msnp te willen beëindigen?

Als een schuldeiser aangeeft dat hij de Msnp wil beëindigen, dan kan je met je cliënt overleggen of hij wil dat je gaat proberen om de schuldregeling alsnog te redden. Zo kan je, als je cliënt dat wil, aan alle schuldeisers voorstellen dat je cliënt het geleden nadeel compenseert. Door bijvoorbeeld alsnog het banksaldo of de waarde van de auto af te dragen. Of dat je namens je cliënt voorstelt om de regeling te verlengen. Daar moeten dan natuurlijk wel alle schuldeisers mee instemmen.

Als het toch zo ver komt dat de schuldeiser de schuldregeling echt beëindigt, dan kan je cliënt zich wenden tot de civiele rechter. De rechter bekijkt dan of de beëindiging rechtsgeldig is geweest.

Conclusie

Schuldeisers hebben de mogelijkheid om de Msnp te beëindigen. Dit gebeurt juridisch gezien door vernietiging of ontbinding. Dat kan als niet alle informatie gegeven is bij het voorstel of als de afspraken niet of niet goed genoeg worden nagekomen. Als schuldhulpverlener kan je dit zoveel mogelijk voorkomen door een duidelijk aanbod te doen waarin je alle informatie geeft en door ook bij de hercontroles alle informatie te verstrekken.

 

Meer weten? 

Wilt u als gemeente op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van schuldhulp? Neem dan een abonnement op onze Kennisbank Schulinck Schuldhulpverlening

 

[1] Er zijn voor ontbinding nog twee aanvullende eisen. Ten eerste moet de tekortkoming ernstig genoeg zijn om de ontbinding te kunnen rechtvaardigen. Als schuldhulpverlener heb je helaas geen rol om dit te bepalen. En daarnaast moet de cliënt ‘in verzuim’ zijn of moet het voor de cliënt tijdelijk of blijvend onmogelijk zijn om de afspraken na te komen. Als er discussie bestaat over de vraag of aan de eisen voor ontbinding is voldaan, kan de cliënt via een procedure aan de civiele rechter verzoeken om hierover te oordelen.