Na de stemming van 14 maart 2023 over de inwerkingtreding van de Omgevingswet staat nu ook definitief vast dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024 in werking treedt. Dit volgt uit de publicatie van het technisch inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad (Stb. 2023, 113).

Minister De Jonge heeft in een brief van 3 april 2023 aan de Tweede Kamer geschreven dat met de instemming van de Eerste Kamer op 14 maart 2023 met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, duidelijk is dat ook de Wkb per die datum in werking treedt.

Dit ondanks de aanhoudende kritiek dat de Wkb ertoe leidt dat het bouwen van woningen nog duurder wordt en er te weinig kwaliteitsborgers zullen zijn.

Inmiddels staat vast dat ook die inwerkingtreding doorgaat.

Definitieve inwerkingtreding Omgevingswet

De dag na de stemming heeft de BoerBurgerBeweging (BBB) een monsterzege behaald in de Eerste Kamer. Deze verkiezing was de reden dat OSF vond dat niet eerder over de inwerkingtreding van de Omgevingswet mocht worden gestemd. Minister De Jonge heeft na de stemming er vervolgens geen gras over laten groeien. Om iedere twijfel weg te nemen is het inwerkingtredingsbesluit voor de Omgevingswet reeds op 20 maart 2023 in het Staatsblad gepubliceerd: Stb. 2023, 89.

Overigens heeft BBB in de Tweede Kamer ingestemd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In zoverre zou een stemming in de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer niet tot een ander resultaat moeten leiden.

Definitieve inwerkingtreding Wkb

Tijdens het debat van 7 maart 2023 gingen de senatoren en de minister ervan uit dat de Wkb gelijktijdig met de Omgevingswet in werking zou treden. Zo is de vraag behandeld of de gemeenten wel twee stelselwijzigingen in één keer aankunnen. Toch zal een enkele tegenstander nog de stille hoop hebben gehouden, dat de Wkb niet op 1 januari 2024 in werking zou treden.

Met de publicatie van het technisch inwerkingtredingsbesluit op 5 april 2023 in het Staatsblad (Stb. 2023, 113) staat echter definitief vast dat ook de Wkb en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) op 1 januari 2024 in werking treden. Zie daartoe onderdeel 10 onderscheidenlijk onderdeel 55 van dat inwerkingtredingsbesluit.

In zijn brief van 3 april 2023 herhaalt minister De Jonge zijn toezegging dat renovaties van gevolgklasse 1 pas een halfjaar later door kwaliteitsborgers worden beoordeeld. Dit vanwege de vrees vanuit de Kamers der Staten-Generaal dat er mogelijk een tekort aan (personeel bij) kwaliteitsborgers zal zijn. De Jonge had dat ook al in een brief van 14 november 2022 geschreven, maar bij die toezegging ging hij nog uit van de inwerkingtreding van de Wkb op 1 juli 2023.

Hoe nu verder?

Na de publicatie van het technisch inwerkingtredingsbesluit zullen alle gemeenten zich nu moeten voorbereiden op de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging voor 1 januari 2024. Dit betekent dat de impact definitief in kaart moet worden gebracht. Daarnaast is het maken van beleidskeuzes voorafgaand aan de jaarwisseling sterk aan te bevelen. De Wkb laat namelijk veel vrijheid voor invulling aan gemeenten. De gemeenten die nog geen proefprojecten hebben gedaan, kunnen dat nu alsnog doen. Dit zodat niet zonder enige oefening de stelselwijziging in werking treedt.

Tot slot

Er volgt overigens nog een tweede technisch inwerkingtredingsbesluit voor de wetten en algemene maatregelen van bestuur die de wetgever na 15 maart 2023 nog bekendmaakt en die ook op 1 januari 2024 in werking zullen treden.

Meer weten over de inwerkingtreding Wkb?

Tijdens onze opleidingen ‘Bouwen onder de Omgevingswet’ en ‘De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ worden alle ins en outs gegeven over de nieuwe bouwregelgeving. De opleidingen geven handvatten om invulling te geven aan de gemeentelijke vergunningverlening, bouwtoezicht en handhaving. Onze opleidingen behandelen de laatste stand van zaken van de publieke bouwregelgeving. De aanzienlijke wijzigingen in de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit en de gevolgen voor handhaving komen aan bod.