De aanpak van de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag gaat niet zonder goede en zorgvuldige participatie van inwoners. Om de kansen van het wetsvoorstel tot het versterken van participatie op decentraal niveau optimaal te benutten, is gepaste ondersteuning van gemeenten nodig.

VNG positief over wetsvoorstel

De Tweede Kamer behandelt op 16 november het wetsvoorstel. De VNG reageerde eerder al positief op het wetsvoorstel via de consultatieronde.

Vragen die nog bij de VNG leven

Bij de VNG leven op dit moment nog de volgende vragen:

  • Op welke wijze wil minister Bruins Slot (BZK) de gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van het wetsvoorstel?
  • Is de minister bereid om middelen uit te trekken voor de ondersteuning van gemeenten hierbij?
  • Denkt zij dat een vraaggericht ondersteuningsprogramma zoals Democratie in Actie een goede aanvulling kan zijn?

Een uitdaging die vraagt om tijd en inzet

De verplichting in het wetsvoorstel om een participatieverordening op te stellen, is voor gemeenten een behoorlijke uitdaging. Het betekent dat ze de vraag moeten beantwoorden wat voor gemeente ze willen zijn als het over participatie gaat. Daarbij draait het om vragen als:

  • Welk proces en welke instrumenten passen daarbij?
  • Wat is de balans tussen de representatieve en de participatieve democratie?
  • Hoe richt je vormen van overheidsparticipatie en andere democratische vernieuwingen in, waarbij de gemeente primair aansluit bij wensen en voorstellen vanuit de samenleving?

Deze vraagstukken zijn niet in één raadsvergadering te behappen en vergen dus een traject dat tijd en inzet van medewerkers kost. Bovendien zijn de antwoorden voor alle 344 gemeenten uniek.

Ondersteuning is cruciaal

Voor gemeenten is ondersteuning bij de uitvoering cruciaal, zeker gelet op alle actuele beleidsinhoudelijke thema’s die bij hen terecht zijn gekomen en nog gaan komen. Het ondersteuningsprogramma Democratie in Actie bood gemeenten de mogelijkheid om de inhoud van de ondersteuning zelf mede vorm te geven, waardoor het goed aansloot op de gemeentelijke uitdagingen en behoeften. De VNG is ervan overtuigd dat een dergelijke manier van vraaggerichte ondersteuning gemeenten in staat stelt om de participatie op lokaal niveau naar een hoger niveau te tillen.