Met de komst van de Wmo 2015 zijn de procedures omtrent het aanvragen van maatschappelijke ondersteuning flink gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor de rechtsbescherming. In deze opleiding worden deze wijzigingen – ofwel de juridische aspecten van bezwaar en beroep met betrekking tot de Wmo 2015 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) – behandeld.

Niveau Verdieping
Uitvoering Tweedaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gerben de Boer
Bestemd voor

Bestemd voor:

 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridisch medewerkers gemeenten
 • Leden en secretarissen van bezwaarschriftencommissies
 • Senior consulenten
 • Ervaren kwaliteitsmedewerkers

Opleiding Wmo bezwaar- en beroepspraktijk

Om de bezwaar- of beroepsprocedure op de juiste manier af te handelen, heeft u specialistische kennis nodig.
Door het open karakter van veel formuleringen in de Wmo 2015 is jurisprudentie vaak bepalend voor de uitleg van die begrippen.

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat Wmo-bezwaarzaken inhoudelijk beter te beoordelen.

Inhoud opleiding

In de opleiding Wmo bezwaar- en beroepspraktijk wordt uitgebreid stil gestaan bij:

 • alle onderdelen van de bezwaar- en beroepsprocedure in de Wmo 2015 en de Awb
 • recente en relevante jurisprudentie
 • de relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

* Neemt u deel aan deze cursus, dan gaat de docent er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van de belangrijke begrippen uit de Wmo 2015. Mocht dat niet het geval zijn, dan adviseren wij u eerst de opleiding ‘Wmo: kennismaken met theorie en praktijk’ te volgen.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Wmo? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze Wmo opleidingen.

Het meest leerzaam was de interactie tussen docent en deelnemers en de bespreking van casussen. Dit programma heeft aan mijn verwachtingen voldaan.

Opleiding Wmo bezwaar- en beroepspraktijk | Mevr. A. Chang | Opleiding afgerond op 13-2-2020 | Beoordeling: 9
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af.

Dag 1:

 • Toepassing van de regels van de Wmo 2015 en het belang van een zorgvuldig onderzoek;
 • Medische advisering;
 • Verordening en besluit: essentialia van de Wmo 2015;
 • Relatie met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Toelichting op de bezwaarprocedure in de Awb;
 • Compensatieplicht in relatie tot de grenzen van zelfredzaamheid en participatie;
 • Eigen kracht en mogelijkheden van het netwerk;
 • Hoe verhouden algemene- en maatwerkvoorzieningen zich tot elkaar.


Dag 2:

 • Wanneer kan maatwerk in de vorm van een persoonsgebonden budget worden verstrekt;
 • Voorwaarden en weigeringsgronden in de Wmo 2015 en in de jurisprudentie;
 • De grenzen met andere wetten in de langdurige zorg en in het gemeentelijk sociale domein;
 • Toelichting op de beroepsprocedure in de Awb;
 • Mogelijkheden van mediation naast de bezwaar- en beroepsprocedure;
 • Onderscheid tussen klacht en bezwaar;
 • Casuïstiek uit de Wmo-praktijk en veelvoorkomende problemen bij bezwaar;
 • Actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Wmo 2015;
 • Intrekking, herziening en terugvordering.


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na het volgen van de opleiding Wmo bezwaar- en beroepspraktijk heeft u het volgende geleerd;

 • Beter inhoudelijk beoordelen van Wmo-bezwaarzaken
 • Beter voeren van beroepsprocedures in het kader van de Wmo
 • Bezwaar/beroepsgronden formuleren met in achtneming van de Awb
 • Nauwkeuriger reageren op bezwaar/beroepsgronden van burgers
 • Het kunnen plaatsen van de meldingsprocedure in de Wmo in relatie tot de Awb
 • Actuele juridische kennis op het gebied van bezwaar en beroep in de Wmo en Awb
 • U heeft kennis gemaakt met specifieke Wmo 2015 begrippen

Gerben de Boer

Gerben is sinds halverwege de jaren negentig actief in de praktijk van het gemeentelijke sociaal domein. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten burgers willen en moeten helpen. De persoonlijke levenssfeer van die burger is daarbij belangrijk en tegelijk moet de privacy de hulpverlening zo weinig mogelijk in de weg staan. Deze opgave is niet altijd eenvoudig. Maar als ervaren trainer en jurist in het sociaal domein en de privacy weet Gerben de verbinding te leggen. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.080,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.