De basis is gelegd. De AVG is op 25 mei 2018 in werking getreden. Kernbegrippen van de AVG zoals het werken met doelen en grondslagen zijn bij u bekend en er is behoefte aan verdieping.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gerben de Boer
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers
 • Gemeentejuristen
 • Ervaren consulenten

Hoe kan het denken vanuit privacyaspecten een gewoonte worden in de dagelijkse praktijk van het sociaal domein en hoe borgen we dit. Aan de hand van de theorie en complexere praktijkvoorbeelden wordt u hier in meegenomen in de opleiding Privacy/AVG in het sociaal domein

Handige privacy tools en checklists helpen u daar bij zonder uw eigen beoordelingsruimte te beperken. De opleiding Privacy/AVG in het sociaal domein geeft zicht op de mogelijkheden om de AVG en het sociaal domein te verbinden en geeft aan waar keuzes kunnen worden gemaakt. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk en biedt de cursisten handvaten om het denken over privacyaspecten onder collega’s te verspreiden. 

De opleiding Privacy/AVG in het sociaal domein is bedoeld voor een breed scala aan medewerkers van gemeenten en wijkteams. Deze medewerkers zijn al gewend om privacy in de manier van werken toe te passen. Zij lopen daarbij tegen concrete vragen aan, willen situaties leren herkennen en oplossen.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ211766) en levert 6 PE punten op.

De cursus is erg toegespitst op het Sociaal Domein en dus erg toepasbaar in de praktijk.

Opleiding Privacy/AVG hoe nu verder | V. Caris | Opleiding afgerond op 31-3-2022 | Beoordeling: 8
09:00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:
Algemene uitgangspunten privacywetgeving
 • Korte herhaling van de kernbegrippen in de AVG
 • Gegevensverwerking op grond van doelen en grondslagen,
 • Zorgvuldigheidscriteria uitgewerkt ten aanzien van de begrippen proportionaliteit en subsidiariteit
 • Rechten van de burger
 • Tool om de met de kernbegrippen uit de AVG te werken
 • Uitwerking van de belangrijkste aandachtspunten bij verschillende vormen van verwerking van persoonsgegevens binnen de eigen domeinwet
 • Hoe om te gaan met medische gegevens
 • Het belang van informatieverstrekking en transparantie
Samenwerken en delen van gegevens in het sociaal domein
 • Samenwerken binnen het sociaal domein, in wijkteams, binnen of buiten de gemeentelijke organisatie
 • Samenwerken met partners rond het gemeentelijk sociaal domein
 • Samenwerken met andere gemeenten
 • De verschillen tussen ambtenaren, medisch deskundigen, hulpverleners of commerciële partners
 • Uitgewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek
Stappenplan voor integrale gegevensverwerking 
 • Aan de hand van een casus toepassen van het stappenplan waarbij ook ruime voor zwaardere casuïstiek rond huiselijk geweld en kindermishandeling
Vuistregels voor sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling 
 • Hoe kunt u de vuistregels toe passen in casusoverleg
 • Gegevensuitwisseling in geval van multiprobleemgezinnen
Het borgen van privacy in de organisatie – de governance
 • Taak en rol van de functionaris gegevensbescherming
 • Verwerkersovereenkomsten en convenanten
 • Hoe om te gaan met privacy by design en privacy impact assessments
 • Belang van beschrijving werkprocessen, uitwerking beleid en inrichten applicaties
 • Datalekken
 • Things to do voor gemeenten
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de cursus heeft u onder andere het volgende geleerd wat betreft privacy in het sociale domein: 

 • Algemene uitgangspunten privacywetgeving
 • Samenwerken en delen van gegevens in het sociaal domein
 • Stappenplan voor integrale gegevensverwerking 
 • Vuistregels voor sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling 
 • Het borgen van privacy in de organisatie – de governance

Gerben de Boer

Gerben is sinds halverwege de jaren negentig actief in de praktijk van het gemeentelijke sociaal domein. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten burgers willen en moeten helpen. De persoonlijke levenssfeer van die burger is daarbij belangrijk en tegelijk moet de privacy de hulpverlening zo weinig mogelijk in de weg staan. Deze opgave is niet altijd eenvoudig. Maar als ervaren trainer en jurist in het sociaal domein en de privacy weet Gerben de verbinding te leggen. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.