Tijdens de cursus gaat u dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Renske Imkamp, Willie Elferink, Marianne Loing
Bestemd voor
 • Gemeentejuristen
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Consulenten

Als gemeente bepaalt u of uw burgers recht hebben op een voorziening onder de Wmo of Jeugdwet. Kent u een maatwerkvoorziening toe, dan heeft de burger in principe de keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). Wel mag u bepaalde voorwaarden stellen aan de verstrekking van een pgb.
Ook het toezicht op de uitvoering en de handhaving van het pgb, welke onder uw verantwoordelijkheid valt, komt aan bod tijdens deze cursus.

De opleiding PGB inde Wmo 2015 en de Jeugdwet wordt door 2 docenten gegeven. Een docent is gespecialiseerd in de jeugdwet en de andere docent is gespecialiseerd in de Wmo. Hierdoor kunnen zij heel goed verbanden leggen maar ook ingaan op onderwerpen die zich precies op het snijvlak tussen de 2 wetten bevinden, want daar ligt vaak de problematiek.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201152) en levert 6 SKJ punten op.


De trainers waren goed op de hoogte en wisten waar ze het over hadden. Ze konden antwoord op al onze vragen geven.

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Mevr. H. Greijdanus | Medewerker gebiedsteam Opleiding afgerond op 10-10-2019 | Beoordeling: 9

Het gehele programma is zeer leerzaam. Weer fijn enkele tips en trucs voor bezwaar en beroep mee te hebben gekregen.

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Mevr. G. Hoekstra | Juridisch adviseur | Opleiding afgerond op 21-2-2019 | Beoordeling: 7

Toch een aantal antwoorden op vragen, jurisprudentie is ook prettig.

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Mevr. C. Kempener | Procesbegeleider Zorgregisseur | Opleiding afgerond op 21-2-2019 | Beoordeling: 7
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Waar het persoonsgebonden budget voor is bedoeld
 • Wat de keuzevrijheid van budgethouders inhoudt
 • Hoe de procedures rondom toekenning / afwijzing pgb werken
 • Welke voorwaarden u mag stellen aan toekenning pgb
 • Welke kwaliteitseisen u mag stellen aan aanbieders die met pgb worden ingekocht
 • Wat gronden zijn om een pgb te weigeren
 • Op welke wijze u de hoogte van de pgb-tarieven moet bepalen
 • Hoe om te gaan met inhuren van mensen uit sociaal netwerk met pgb
 • Wat u kunt doen om fraude en oneigenlijk gebruik pgb vast te stellen
 • Welke sanctiemogelijkheden er zijn bij misbruik van het pgb
Tijdens de trainingsdag is er voldoende ruimte om vragen te stellen of eigen praktijkvoorbeelden in te brengen. Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. 

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de cursus:

 • kent u de verschillen tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en Jeugdwet
 • bent u in staat een aanvraag voor een pgb conform de regels toe te kennen of af te wijzen
 • weet u hoe te handelen in het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van een pgb

Renske Imkamp

Uw docent is Renske Imkamp.
Renske Imkamp studeerde Nederlands recht en filosofie aan de Universiteit Utrecht en is werkzaam als advocaat-partner bij Van der Woude de Graaf Advocaten in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht, met name op het gebied van de Jeugdwet en de Wmo 2015. Sinds deze wet in 2015 in werking is getreden, procedeert zij dagelijks namens particulieren over uiteenlopende aspecten ervan. Hierdoor heeft zij veel kennis van de wetgeving en bijbehorende rechtspraak. Ook weet zij waar gemeenten tegenaan lopen bij de uitvoering.

Willie Elferink

Uw docent is Willie Elferink.
Hij heeft al meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van het bestuursrecht, ruime ervaring met het jeugdrecht en hij verzorgt al sinds jaar en dag opleidingen op het gebied van het algemeen en bijzonder bestuursrecht.
Hij was juridisch medewerker, afdelingshoofd en gemeentesecretaris bij verschillende gemeenten en werkzaam voor verschillende bezwarencommissies en administratief beroepscolleges. In 2002 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht, aanvankelijk als bestuursrechter en teamvoorzitter bij de rechtbank Almelo en de rechtbank Gelderland en vanaf 2013 tevens als teamvoorzitter en familie- en jeugdrechter en bestuursrechter bij de rechtbank Overijssel.
Hij is auteur van het boek Privaatrecht voor de overheid en van het boek Bestuursrecht in je opleiding. In 2015 en 2018 publiceerde hij in de Gemeentestem artikelen over de Jeugdwet in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht en in 2018 in het Tijdschrift voor Familie- en jeugdrecht over De schriftelijke aanwijzing in het kader van een ondertoezichtstelling.
Willie is vooral geïnteresseerd in de interactie tussen het sociaal domein en het algemeen bestuursrecht. Hoe kan het bestuursrecht zo worden toegepast dat snel en adequate ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben optimaal kan plaatsvinden en dat de hulp terecht komt bij hen die dat nodig hebben?
Zijn vrije tijd brengt hij graag door met computeren, musiceren, voetbal kijken, wandelen en met zijn gezin in Italië.

Marianne Loing

Array

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 899,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.