Tijdens de opleiding gaat u dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Marianne Ter Beek, Eudice Jozephia
Bestemd voor
 • Gemeentejuristen
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Consulenten

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet

Als gemeente bepaalt u of uw burgers recht hebben op een voorziening onder de Wmo of Jeugdwet. Kent u een maatwerkvoorziening toe, dan heeft de burger in principe de keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). Wel mag u bepaalde voorwaarden stellen aan de verstrekking van een pgb.
Ook het toezicht op de uitvoering en de handhaving van het pgb, welke onder uw verantwoordelijkheid valt, komt aan bod tijdens deze opleiding.

De opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet wordt door 2 docenten gegeven. Een docent is gespecialiseerd in de jeugdwet en de andere docent is gespecialiseerd in de Wmo. Hierdoor kunnen zij heel goed verbanden leggen maar ook ingaan op onderwerpen die zich precies op het snijvlak tussen de 2 wetten bevinden, want daar ligt vaak de problematiek.

SKJ erkend opleidingsaanbod

De opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201152) en levert 6 SKJ punten op. 

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Sociaal Domein? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Sociaal Domein.

De trainers waren goed op de hoogte en wisten waar ze het over hadden. Ze konden antwoord op al onze vragen geven.

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Mevr. H. Greijdanus | Medewerker gebiedsteam Opleiding afgerond op 10-10-2019 | Beoordeling: 9

Het gehele programma is zeer leerzaam. Weer fijn enkele tips en trucs voor bezwaar en beroep mee te hebben gekregen.

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Mevr. G. Hoekstra | Juridisch adviseur | Opleiding afgerond op 21-2-2019 | Beoordeling: 7

Toch een aantal antwoorden op vragen, jurisprudentie is ook prettig.

Opleiding PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Mevr. C. Kempener | Procesbegeleider Zorgregisseur | Opleiding afgerond op 21-2-2019 | Beoordeling: 7
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Waar het persoonsgebonden budget voor is bedoeld
 • Wat de keuzevrijheid van budgethouders inhoudt
 • Hoe de procedures rondom toekenning / afwijzing pgb werken
 • Welke voorwaarden u mag stellen aan toekenning pgb
 • Welke kwaliteitseisen u mag stellen aan aanbieders die met pgb worden ingekocht
 • Wat gronden zijn om een pgb te weigeren
 • Op welke wijze u de hoogte van de pgb-tarieven moet bepalen
 • Hoe om te gaan met inhuren van mensen uit sociaal netwerk met pgb
 • Wat u kunt doen om fraude en oneigenlijk gebruik pgb vast te stellen
 • Welke sanctiemogelijkheden er zijn bij misbruik van het pgb
Tijdens de trainingsdag is er voldoende ruimte om vragen te stellen of eigen praktijkvoorbeelden in te brengen. Theorie en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af. 

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding:

 • kent u de verschillen tussen de uitvoeringsregels van het pgb in de Wmo 2015 en Jeugdwet
 • bent u in staat een aanvraag voor een pgb conform de regels toe te kennen of af te wijzen
 • weet u hoe te handelen in het geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van een pgb

Marianne Ter Beek

Marianne is een bevlogen jurist, gespecialiseerd in de jeugdwet binnen het Sociaal Economisch Domein. Als juridisch kwaliteitsmedewerker is ze onder andere verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden van het juridisch kennisniveau van jeugdprofessionals, het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het toetsen van werkprocessen aan wet- en regelgeving en het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en lokale regelgeving. Vanuit haar kennis, opleidingen en brede ervaring heeft zij diepgaand inzicht in de werking van gemeentelijke organisaties en de dilemma’s en complexiteit die zich hier dagelijks voordoen.

Voorheen was Marianne werkzaam als sociaal raadsvrouw binnen het maatschappelijk domein, secretaris en mediationfunctionaris bij de Rechtbank Oost-Brabant en als schuldhulpverlener. Mede dankzij deze ervaring kan zij zich goed inleven in zowel de beleving van de klant als van de beoordelaar aan de kant van de gemeente.

Als docent houdt Marianne van een interactief lesprogramma zodat de cursisten actief betrokken blijven en uitgedaagd worden om na te denken over de casuïstiek. Met humor, daadkracht en enthousiasme ontleedt zij aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden complexe zaken op eenvoudige wijze en maakt daarmee dat de leerstof voor cursisten echt gaat leven.

Eudice Josephia

Eudice Jozephia

In 2007 is Eudice haar carrière gestart binnen de Wmo. Als gedetacheerde in de periode van 2007 tot en met 2010 heeft Eudice bij diverse gemeenten en het CIZ, kennis en ervaring opgedaan. Na 9 jaren als Wmo consulent te hebben gewerkt, heeft ze in 2016 de stap gemaakt naar juridisch kwaliteitsadviseur met specialisme Wmo. Eudice heeft en brede juridische kennis van de wet en regelgeving binnen het sociaal domein in combinatie met de dagelijkse praktijk.

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 975,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.