Met het aantreden van het nieuwe kabinet in januari 2022 en de nieuwe colleges medio 2022 worden de kaarten in het sociaal domein opnieuw geschud. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe uitdagingen.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gerben de Boer
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Juridische medewerkers
 • Iedereen die op een strategisch en beleidsmatig niveau betrokken is bij de uitvoering van het sociaal domein.

Deze training is nadrukkelijk niet bestemd voor professionals die niet op de hoogte zijn van de huidige wetgeving of uitsluitend in de uitvoering werkzaam zijn.

De opleiding Ontwikkelingen in het sociaal domein geeft inzicht in de stand van zaken van het sociaal domein anno 2023. Bijvoorbeeld op het gebied van de wetgeving en de transformatie van het sociaal domein. Ook gaat de opleiding in op de kernopgaven waarvoor de nieuwe bestuurders zich zien gesteld. Denk hierbij aan:

 • het herstellen van bestaanszekerheid,
 • het verbeteren van kansengelijkheid,
 • het makkelijker maken van gezond leven.

Of aan opgaven in andere domeinen die van grote invloed zijn op het sociaal domein: de aanpak van urgente problemen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de energietransitie.

Opleiding Ontwikkelingen in het sociaal domein

We behandelen in de opleiding ook een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen in het sociaal domein:

 • Hoe ontwikkelen de financiën zich de komende jaren?
 • Hoe verandert de hulpverlening?
 • Hoe gaan we weer terug naar de menselijke maat?
 • Wat is de betekenis van opgavegericht en datagedreven werken?
 • Wat gaan we merken van de intensievere samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars?

Deze opleiding zoomt ook in op belangrijke dossiers binnen de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en werk & inkomen. Voorbeelden zijn de Hervormingsagenda jeugd, de alternatieven voor het Abonnementstarief Wmo, de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de andere blik op de Participatiewet.

Uiteraard gaan we ook in op het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet. Wat zijn de gevolgen voor het sociaal domein en wat vinden gemeenten daarvan?

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Sociaal Domein? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Sociaal Domein.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend:

Sociaal domein in vogelvlucht

 • Wat is de stand van de wetgeving?
 • Hoe ontwikkelen de uitgaven zich?
 • Wat was de gemeentelijke lobby richting het nieuwe kabinet en wat heeft het kabinet daarmee gedaan in het nieuwe coalitieakkoord 2021-2025?

Transformatie sociaal domein

 • Hoe kijken we anno 2023 aan tegen het economisch paradigma als richtsnoer voor hoe partijen samenwerken in het sociaal domein?
 • Wat is er nodig om de stagnerende transformatie vlot te trekken?

Kernopgaven

 • Wat worden de belangrijkste opgaven in de nieuwe collegeakkoorden 2022-2025?
 • Binnen het sociaal domein (zoals bestaanszekerheid, kansengelijkheid, gezondheid, inclusie en langer thuis), maar ook in relatie tot andere domeinen (zoals woningmarkt, arbeidsmarkt, kwetsbare wijken en energiearmoede)?


Middag:

Trends en ontwikkelingen
We gaan in op de lange lijnen voor het sociaal domein.

 • Hoe gaat het verder met de financiële tekorten van gemeenten?
 • Wat is de betekenis van de coronacrisis?
 • Wat gaat netwerkzorg betekenen?
 • Hoe ontwikkelt zich de samenwerking tussen het sociale, medische en langdurige zorgdomein?
 • Hoe brengen we de menselijke maat weer terug in de uitvoering? En hoe gaan we om met de digitalisering en technologisering in het sociaal domein?

Onderwijs en jeugdhulp

 • Wat speelt er in het onderwijsveld in relatie tot het sociaal domein?
 • Wordt het jeugdhulpstelsel aangepast?
 • Waarover gaat de Hervormingsagenda jeugd van rijk en gemeenten?
 • Hoe komen we tot een beter stelsel voor kind- en gezinsbescherming?

Maatschappelijke ondersteuning

 • Hoe versterken we de sturingsmogelijkheden binnen de Wmo?
 • Wat is de betekenis van het Abonnementstarief Wmo en zijn daarvoor alternatieven beschikbaar?
 • Hoe geven gemeenten vorm aan de doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang?
 • Hoe ziet de aanpak dakloosheid er anno 2023 uit?

Werk en inkomen

 • Hoe kijken gemeenten aan tegen de Participatiewet?
 • Waar komt de bestuurlijke ongehoorzaamheid bij de uitvoering van de Participatiewet vandaan?
 • Hoe ziet de nieuwe Wet inburgering eruit en wat zijn de laatste inzichten in de aanpak van armoede en schulden?


Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer inzicht in de:

 • actuele wetgeving met betrekking tot het sociaal domein (i.e. Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet) en aanpalende wetgeving;
 • stand van zaken en problemen rond de transformatie van het sociaal domein;
 • kernopgaven voor de komende bestuursperiode 2022-2025, zowel binnen het sociaal domein als in relatie tot andere domeinen, zoals bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid;
 • actuele trends en ontwikkelingen die raken aan het sociaal domein, zoals de coronacrisis, de samenwerking met zorgverzekeraars, de menselijke maat in de uitvoering, opgavegericht en datagedreven werken;
 • grote actuele dossiers binnen de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen;
 • gevolgen van het regeerakkoord 2021-2025 voor het sociaal domein en de reactie van gemeenten daarop.

De deelnemer is op de hoogte wat er de komende jaren speelt in het sociaal domein en aanpalende domeinen en is in staat vanuit een breed perspectief beleidsvoorstellen te doen.

Gerben de Boer

Gerben is sinds halverwege de jaren negentig actief in de praktijk van het gemeentelijke sociaal domein. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten burgers willen en moeten helpen. De persoonlijke levenssfeer van die burger is daarbij belangrijk en tegelijk moet de privacy de hulpverlening zo weinig mogelijk in de weg staan. Deze opgave is niet altijd eenvoudig. Maar als ervaren trainer en jurist in het sociaal domein en de privacy weet Gerben de verbinding te leggen. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.