Tijdens deze ééndaagse opleiding krijgt u alle praktische ins en outs te horen over procederen tegen besluiten als bedoeld in – met name – de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro), rondom actuele thema’s, en aan de hand van recente jurisprudentie.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Rens Koenraad
Bestemd voor
 • Ambtenaren die zich beroepsmatig bezighouden met het beslissen op en heroverwegen van besluiten als bedoeld in de Wabo en de Wro
 • Ambtenaren en andere professionals die bestuursorganen vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Ambtenaren die zich beroepsmatig bezighouden met handhaving van bestuursrechtelijke regels
 • Advocaten en andere professionele rechtshulpverleners die overheden en/of burgers bijstaan in bezwaar en/of (hoger)beroepsprocedures

Wie zich met het omgevingsrecht bezighoudt, heeft kennis van en inzicht in de actuele ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht nodig. Over besluiten – en dus ook beslissingen op vergunningen en handhavingsbeschikkingen – wordt namelijk veel geprocedeerd, met enige regelmaat tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarmee is effectuering van overheidsbeleid mede afhankelijk van de wijze waarop de bestuursrechter omgaat met geschillen tussen het openbaar bestuur en burgers.

De docent neemt u tijdens deze training mee in de denkwereld van de bestuursrechter. Welke aspecten onderzoekt de bestuursrechter ambtshalve? Hoe kan een partij ervoor zorgen dat de bestuursrechter toekomt aan de kern van het geschil? Wat kan of moet een partij doen om de kans op het ‘winnen van de zaak’ zo groot mogelijk te maken? Welke acties onderneemt de bestuursrechter om het geschil zo definitief mogelijk te beslechten? En welke rol kunnen partijen in dezen vervullen?

De cursist leert om te denken als een bestuursrechter en om zijn/haar procesgedrag af te stemmen op vragen die de bestuursrechter aan de orde kan stellen.

Deze training is uniek in zijn opzet, die afwijkt van de gangbare cursussen over bestuursprocesrecht aan de hand van de volgorde die in de Awb is beschreven. Bovendien krijgt u van een zeer ervaren insider een persoonlijk getint ‘kijkje in de keuken’.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee.
09:30 uur Tijdens de opleiding worden de onderstaande vijf onderdelen behandeld:

1. Het toetsingsmodel van de bestuursrechter en de consequenties daarvan voor partijen:
 • bevoegdheid van de bestuursrechter
 • ontvankelijkheid van het beroep
 • bevoegdheid van het bestuursorgaan
 • ontvankelijkheid van het bezwaar
 • de omvang van het geding

2. De zoektocht naar de definitieve beslechting van het geschil na de constatering dat het bestreden besluit een gebrek kent:
 • art. 8:69a Awb
 • art. 6:22 Awb
 • art. 8:72 Awb

3. Oorzaken en gevolgen van de vergunning van rechtswege:
 • Dienstenrichtlijn en Dienstenwet
 • par. 3.2 Wabo
 • par. 4.1.3.3 Awb

4. Financiële gevolgen van wachten met besluitvorming (par. 4.1.3.2 Awb)

5. Schadevergoeding wegens onrechtmatig bestuurlijk handelen in het ruimtelijk domein (titel 8.4 Awb)

De docent nodigt u van harte uit om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de opleiding weet de cursist:

 • welke aspecten een doorslaggevende invloed op de einduitkomst van de (hoger)beroepsprocedure kunnen hebben
 • welke aspecten de bestuursrechter sowieso onderzoekt, dus ook als geen van de partijen er een punt van maakt
 • welke acties helpen bij het definitief beslechten van het geschil in het voordeel van de cliënt die hij/zij vertegenwoordigt

mr. dr. Rens Koenraad

Rens Koenraad beschikt over bijna 25 jaar ervaring in de bestuursrechtspraak, onder meer als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland, en publiceert met grote regelmaat over diverse bestuurs(proces)rechtelijke onderwerpen in toonaangevende juridische tijdschriften zoals Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB).

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.