In één dag op de hoogte van de basisbeginselen van het huidige planschaderecht (Wro), actuele jurisprudentie hieromtrent en de planschaderegeling onder de Omgevingswet.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Yuval Schönfeld
Bestemd voor
 • Overheidsjurist
 • Beleidsmedewerker fysiek domein
 • Juridisch adviseur
 • Planologisch adviseur
 • Advocaat
 • Projectontwikkelaar
 • Taxateur, rentmeester, makelaar

Tijdens de training worden eerst de basisbeginselen van het huidige planschaderecht uit de Wro uitgelegd. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

 • de aanvraag
 • het verschil tussen directe en indirecte schade
 • het verschil tussen vermogens- en inkomensschade
 • de planologische vergelijking
 • voorzienbaarheid
 • het normaal maatschappelijk risico
 • de planschadetaxatie

Hierbij wordt tevens de nodige actuele jurisprudentie op het terrein van het planschaderecht behandeld. U kunt daarbij denken aan jurisprudentiële ontwikkelingen met betrekking het normaal maatschappelijk risico, het leerstuk van passieve risicoaanvaarding, etc. Op deze wijze is uw kennis met betrekking tot het planschaderecht weer helemaal up-to-date en kunt u deze toepassen op concrete casussen in de praktijk.

Vervolgens zullen de docenten de planschaderegeling onder de Omgevingswet uiteenzetten. Deze wet treedt op 1 juli 2022 in werking. Onder de Omgevingswet is ‘nadeelcompensatie’ de overkoepelende term voor schade door rechtmatig overheidshandelen. Ook hetgeen nu onder ‘planschade’ wordt verstaan, valt daaronder.

De Omgevingswet zal de nodige consequenties hebben voor het leerstuk van planschade. Zo wordt het moment dat schadevergoeding wegens indirecte planschade kan worden aangevraagd verlegd en het leerstuk van actieve risicoaanvaarding beperkt. Ten aanzien van passieve risicoaanvaarding wordt in de Omgevingswet een expliciete regeling opgenomen. Ook wat betreft het normaal maatschappelijk risico verandert er het nodige door de Omgevingswet.

Tijdens de training worden deze en andere belangrijke wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt voor het planschaderecht c.q. de planschadepraktijk besproken, zodat u goed voorbereid bent op de Omgevingswet.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma 

Ochtend
In de ochtend en de eerste helft van de middag worden de basisbeginselen van het planschaderecht naar huidig recht (Wro) behandeld, waarbij tevens wordt ingegaan op actuele jurisprudentie. Hierbij zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:
 • Grondslag en schadeoorzaken
 • Aanvraag planschade en de procedure
 • Directe vs. indirecte planschade
 • Vermogensschade en inkomensschade
 • Belanghebbendheid
 • Planologische vergelijking (wat wordt hierin wel meegenomen en wat niet?)
 • Voorzienbaarheid (actieve en passieve risicoaanvaarding)
 • Normaal maatschappelijk risico
 • Schade anderszins verzekerd
 • Planschadetaxatie
Middag
In de tweede helft van de middag wordt ingegaan op de planschaderegeling onder de Omgevingswet en het daarmee samenhangende overgangsrecht. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 • Overgangsrecht (vanaf wanneer moeten verzoeken om planschade c.q. nadeelcompensatie worden behandeld volgens de nieuwe systematiek?)
 • Grondslag en schadeoorzaken
 • Het verleggen van het schademoment bij indirecte planschade (planologische vergelijking: andere wijze van vergelijken van regimes)
 • Beperking van het leerstuk van actieve risicoaanvaarding
 • Regeling inzake passieve risicoaanvaarding
 • Normaal maatschappelijk risico (vermogensschade vs. inkomensschade)
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze training:

 • bent u op de hoogte van de basisbeginselen van het huidige planschaderecht onder de Wro
 • bent u op de hoogte van actuele jurisprudentie
 • weet u wat de planschaderegeling onder de Omgevingswet gaat brengen
 • beschikt u over belangrijke informatie voor de praktijk

Yuval Schönfeld

Yuval is senior jurist bij Tonnaer Adviseurs in omgevingsrecht. Hij heeft een ruime ervaring op gebied van het omgevingsrecht. Naast advisering vanuit kantoor over verschillende ruimtelijke ordeningskwesties, heeft hij de nodige praktijkervaring opgedaan tijdens detacheringen bij gemeenten, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de provincie Limburg en sinds 2017 als jurist VTH bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Yuval treedt daarnaast ook vaak op als voorzitter van diverse planschadecommissies en stelt voor verschillende opdrachtgevers vaak planschaderisicoanalyses op. Verder is hij ook annotator bij het juridische vakblad De Gemeentestem

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.