In één dag op de hoogte van de basisbeginselen van het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht (nadeelcompensatie: vermogensschade en/of inkomensschade), actuele jurisprudentie hieromtrent en de regeling onder de Omgevingswet (Hoofdstuk 15) en de Algemene wet bestuursrecht. (titel 4.5 Awb).

Niveau Specialisatie
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Stijn Berns MRICS RT
Bestemd voor
 • Overheidsjurist
 • Beleidsmedewerker fysiek domein
 • Juridisch adviseur
 • Planologisch adviseur
 • Advocaat
 • Projectontwikkelaar
 • Taxateur, rentmeester, makelaar

Opleiding Nadeelcompensatie

Tijdens deze opleiding over Nadeelcompensatie worden eerst de basisbeginselen van het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht (nadeelcompensatie titel 4.5 Awb en voorheen planschade)  hoofdstuk 15 Omgevingswet uitgelegd. Ingegaan wordt op de schadebegroting en de vergoedbaarheid van de schade. Daarbij komen onderwerpen aan bod als:

de aanvraag

de verordening/beleidsregel

de schadeoorzaken

nadeelcompensatie op grond van de Algemene wet bestuursrecht titel 4.5

nadeelcompensatie op grond van hoofdstuk 15 Omgevingswet

het verschil tussen directe – en indirecte schade

het verschil tussen vermogens- en inkomensschade

de  (planologische en feitelijke e) vergelijking

voorzienbaarheid / vergoedbaarheid

het normaal maatschappelijk risico

de taxatie

de berekening van inkomensschade (tijdelijk en permanent)

 

Hierbij wordt tevens de nodige actuele jurisprudentie op het terrein van het schaderecht behandeld. U kunt daarbij denken aan ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking het normaal maatschappelijk risico, het leerstuk van passieve risicoaanvaarding, etc. Op deze wijze is uw kennis met betrekking tot het schadevergoedingsrecht (nadeelcompensatie) weer helemaal up-to-date en kunt u deze toepassen op concrete casussen in de praktijk.

Onder de Omgevingswet en de Algemene wet bestuursrecht is ‘nadeelcompensatie’ de overkoepelende term voor schade door rechtmatig overheidshandelen. Ook wat voorheen onder ‘planschade’ werd verstaan, valt daaronder. De docenten zullen het stelsel van nadeelcompensatie uitleggen. De algemene regeling onder titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en de speciale regeling in hoofdstuk 15 Omgevingswet. De Omgevingswet heeft de nodige consequenties gehad voor het voormalige stelsel van planschade. Zo wordt het moment dat schadevergoeding wegens indirecte planschade kan worden aangevraagd verlegd en doorgeschoven. Ten aanzien van passieve risicoaanvaarding is wordt in de Omgevingswet een expliciete regeling opgenomen. Ook wat betreft het normaal maatschappelijk risico verandert er het nodige door de Omgevingswet.

Tijdens de training worden deze en andere belangrijke wijzigingen op het gebied van het schadevergoedingsrecht (nadeelcompensatie en planschade) behandeld.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma 

Ochtend
In de ochtend en de eerste helft van de middag worden de basisbeginselen van schadevergoedingsrecht behandeld, waarbij tevens wordt ingegaan op actuele jurisprudentie. Hierbij zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Grondslag en schadeoorzaken
 • Aanvraag planschade en de procedure
 • Directe vs. indirecte planschade
 • Vermogensschade en inkomensschade
 • Belanghebbendheid
 • Planologische vergelijking (wat wordt hierin wel meegenomen en wat niet?)
 • Voorzienbaarheid (actieve en passieve risicoaanvaarding)
 • Normaal maatschappelijk risico
 • Schade anderszins verzekerd
 • Planschadetaxatie

Middag
In de tweede helft van de middag wordt ingegaan op de planschaderegeling onder de Omgevingswet en het daarmee samenhangende overgangsrecht. Daarbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overgangsrecht (vanaf wanneer moeten verzoeken om planschade c.q. nadeelcompensatie worden behandeld volgens de nieuwe systematiek?)
 • Grondslag en schadeoorzaken
 • Het verleggen van het schademoment bij indirecte planschade (planologische vergelijking: andere wijze van vergelijken van regimes)
 • Beperking van het leerstuk van actieve risicoaanvaarding
 • Regeling inzake passieve risicoaanvaarding
 • Normaal maatschappelijk risico (vermogensschade vs. inkomensschade)

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na het volgen van deze training:

 • bent u op de hoogte van de basisbeginselen van het schadevergoedingsrecht
 • bent u op de hoogte van actuele jurisprudentie
 • weet u hoe nadeelcompensatie onder de Algemene wet bestuursrecht en Omgevingswet eruitziet
 • beschikt u over belangrijke informatie voor de praktijk

mr. Stijn Berns MRICS RT

Stijn Berns is sinds 2004 verbonden aan Gloudemans. Hij is gespecialiseerd in onteigening (administratieve fase), nadeelcompensatie en planschade. Hij is als deskundige planschade/nadeelcompensatie bij diverse gemeenten, provincies en waterschappen betrokken geweest en heeft hierdoor ook veel praktijkervaring opgedaan.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.