De Omgevingswet heeft grote impact op decentrale overheden. Tijdens deze eendaagse opleiding wordt gekeken naar de impact die de Omgevingswet heeft op het huidige werkterrein van de Ruimtelijke Ordening (RO). Wat verandert er concreet in de praktijk?

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor
Vanuit de gemeentelijke praktijk wordt de training benaderd. De raakvlakken met andere overheden, zoals de Provincie en het Waterschap zijn onmiskenbaar. Daardoor is de training ook voor die medewerkers interessant.

 • Adviseur RO
 • Beleidsmedewerker RO
 • RO-jurist
 • Planjurist
 • Programmamanager RO
 • Teammanager RO/leefomgeving
 • Casemanagers Wabo
 • Handhavingsjurist RO/Bouwen

26 wetten worden 1 nieuwe landelijke wet; de Omgevingswet. In de Omgevingswet staan alle regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. De Omgevingswet heeft impact op iedereen die in z’n werk te maken heeft met de fysieke leefomgeving. In deze opleiding wordt gekeken naar de consequenties van de Omgevingswet voor Ruimtelijke Ordening (RO).

Van Wet ruimtelijke ordening (Wro) naar de Omgevingswet (Ow)

Tijdens deze opleidingsdag staat een ruimtelijk vraagstuk centraal. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden en samenhang van de huidige instrumenten voor ruimtelijke beleid. We spiegelen steeds naar de instrumenten voor het omgevingsbeleid uit de Omgevingswet en maken we de veranderingen inzichtelijk. De opleiding De Omgevingswet voor RO richt zich daarom niet heel specifiek op de concrete regels van de verschillende huidige sectorale wetten (Wet milieubeheer, activiteitenbesluit, Natuurwet etc.), maar richt zich vooral op het ruimtelijke beleid. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’ en een goed woon- en leefklimaat’. Hoe kunnen deze begrippen straks worden gebruikt onder de Omgevingswet en hoe verhoudt zich dit tot ‘een evenwichtige toedeling van functies aan locaties’ onder de Omgevingwet.

Voorkennis voor de opleiding De Omgevingswet voor RO

Voor deze opleiding wordt basiskennis over de huidige instrumenten van de ruimtelijk ordening aanwezig geacht. De veranderingen ten opzichte van structuurvisies, bestemmingsplannen en omgevingsvergunning staan centraal. Heeft u dit nog niet? Volg dan eerst onze Basiscursus Ruimtelijke Ordening en bouwen onder de Wabo.

09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma
Aan de hand van een casus worden de onderwerpen in het proces doorlopen (gericht op het omgevingsbeleid).

Stap 1
Gezamenlijk in beeld brengen van de de omgevingsfactoren bij het ruimtelijke initiatief (onderzoek visie, bestemmingsplan, vergunningen etc.)

Stap 2
Verkenning wat voor mogelijkheden er zijn om het ruimtelijke initiatief te realiseren. Hierbij worden de onderstaande instrumenten betrokken en hun samenhang op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau, waarbij wordt gereflecteerd op de nieuwe instrumentarium onder de Omgevingswet:
 • structuurvisie --> omgevingsvisie
 • beleid en andere plannen --> programma
 • bestemmingsplan --> omgevingsplan
Stap 3
In stap 3 is uitgangspunt dat de gemeente medewerking wil verlenen aan het ruimtelijk initiatief, omdat het past in het gewenste (ruimtelijk) beleid. Hierbij worden de volgende onderdelen en instrumenten behandeld, ook weer in vergelijk met de Omgevingswet:
 • ophalen belangen, ook bestuurlijk, participatie (Wro) --> ophalen belangen, ook bestuurlijk, participatie (Ow)
 • afweging van belangen (Wro/Awb) --> afweging van belangen (Ow/Awb)
 • goede ruimtelijke onderbouwing opstellen Wro/Wabo --> evenwichtige toedeling van functies aan locaties onderbouwen
 • planschade Wro --> nadeelcompensatie Awb/Ow
 • welke procedure: herzien bestemmingsplan/ omgevingsvergunning --> welke procedure: wijziging omgevingsplan/ omgevingsvergunning
Bij deze stap zullen de verschillende genoemde processen worden doorlopen. Aan de hand van verschillende voorbeelden zullen afwegingskaders en onderbouwingen worden besproken.

Stap 4
Hierbij wordt de casus naar de toekomst getrokken en verbreed naar een gebiedsontwikkeling. Hierdoor is de gemeente genoodzaakt een aantal instrumenten in te zetten.
 • voorbereidingsbesluit Wro --> voorbeschermingsregels in het omgevingsplan
 • Wet voorkeursrecht gemeente --> Omgevingswet
 • Onteigeningswet --> Omgevingswet
 • planschade Wro --> nadeelcompensatie Awb/Ow
 • kostenverhaal/financiële bijdragen Wro --> kostenverhaal/financiële bijdragen Omgevingswet
De onderdelen in stap 4 zijn erg specialistisch. In de training zal er daarom in hoofdlijnen aandacht aan worden besteed. U krijgt in ieder geval de grootste veranderingen en aandachtspunten mee.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de opleiding:

 • heeft u inzicht in de grootste veranderingen van de Omgevingswet ten opzicht van de huidige ruimtelijke instrumenten
 • heeft u een goed inzicht in de werking van de kerninstrumenten Omgevingswet
 • heeft u in inzicht in de beleidscyclus Omgevingswet en de samenhang tussen de kerninstrumenten
 • kunt u strategische afwegingen voor de inzet van de kerninstrumenten voor de realisatie van ruimtelijke opgaven
 • heeft u inzicht in de juridische toolkit en mogelijkheden van de Omgevingswet bij ruimtelijke initiatieven

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 2010 is Rick in dienst bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft hij verschillende rollen ingevuld, bijvoorbeeld als projectleider voor het omgevingsplan. Ook als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 wordt volop kennis uitgewisseld. Vanaf 2018 tot 2021 is Rick ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet en is hij sinds 2019 bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.