In het nieuwe inburgeringsstelsel stelt de gemeente een leerroute vast, maar soms is die niet (helemaal) de juiste en is een aanpassing nodig. Er zijn twee vormen van aanpassing: (1) een ander taalniveau (alleen bij de B1-leerroute) en (2) overschakelen naar een andere leerroute. Welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

Ander taalniveau

De B1-route is bedoeld voor alle inburgeraars die taalniveau B1 kunnen halen. Het kan voorkomen dat tijdens het inburgeringstraject toch blijkt dat de inburgeringsplichtige niet in staat is om alle examens op dit niveau te halen. Binnen de B1-route is het onder voorwaarden dan mogelijk om (geheel of gedeeltelijk) te switchen naar examens op A2-niveau. Dit heet “afschalen”. Afschalen in de onderwijsroute en in de Z-route is niet mogelijk. Bij afschalen blijft de inburgeringsplichtige dus in dezelfde leerroute, alleen wijzigt het taalniveau van de examens naar A2.

Bij het beoordelen van de inzet van de inburgeringsplichtige zijn gegevens vanuit de cursusinstelling belangrijk om mee te nemen in de beoordeling.

Voorwaarden

Het switchen van taalniveau binnen de B1-route is alleen mogelijk als blijkt dat het voor de inburgeringsplichtige:

  • niet haalbaar is om binnen de (verlengde of vernieuwde) inburgeringstermijn te slagen op B1-niveau;
  • minimaal 600 lesuren bij een taalschool heeft gevolgd; en
  • zich voldoende heeft ingezet om de taal te leren.

De gemeente moet dus ook de inzet van de inburgeringsplichtige beoordelen, maar dit is vaak van een afstand wat lastig. Gegevens vanuit de cursusinstelling zijn daarom belangrijk om mee te nemen in de beoordeling. Bijvoorbeeld of de inburgeringsplichtige actief heeft meegedaan in de les en zijn huiswerk heeft gemaakt. Afschalen is overigens niet gebonden aan een specifieke termijn en kan gedurende het hele inburgeringstraject (mits uiteraard aan bovenstaande voorwaarden is voldaan).

Andere leerroute

Afschalen verschilt van het wijzigen van leerroute. Het kan voorkomen dat uit de voortgangsgesprekken blijkt dat een inburgeringsplichtige op de verkeerde leerroute zit. De vastgestelde leerroute blijkt te hoog of te laag gegrepen. In zo’n geval kan het college een nieuwe leerroute vaststellen, die beter aansluit bij de mogelijkheden van de inburgeringsplichtige.

Voorwaarden

Het wijzigen van leerroute is alleen mogelijk als:

  • er onvoldoende voortgang is of een grotere voortgang dan op grond van het PIP was te verwachten;
  • een termijn van maximaal anderhalf jaar, gerekend vanaf de aanvang van de inburgeringstermijn, nog niet is verstreken.1 Deze voorwaarde geldt niet voor het overstappen vanuit de onderwijsroute naar de B1-route: dat kan gedurende het gehele inburgeringstraject.
  • de aanvullende regels per leerroute in acht worden genomen. Deze zijn te vinden in artikel 5.4 lid 3 Besluit inburgering 2021 en artikel 3.14 lid 6 Besluit inburgering 2021.

Verdere acties gemeente bij schakelen en afschalen

Wanneer de leerroute wordt gewijzigd of er binnen de B1-route wordt afgeschaald, moet ook het PIP worden gewijzigd. Deze wijziging van het PIP is een beschikking waartegen bezwaar en beroep openstaat.2 Via de Portal Inburgering moet aan DUO worden doorgegeven dat de inburgeringsplichtige binnen de B1-route is afgeschaald naar A2-niveau of geschakeld is van leerroute. Bij de switch naar een andere leerroute biedt het college asielstatushouders uiteraard een cursus of opleiding aan waarmee zij aan de nieuwe vastgestelde leerroute kunnen voldoen. Daarbij geeft het college de cursusinstelling de NAW-gegevens en de gegevens over de nieuwe leerroute, waaronder de intensiteit en de termijn van de leerroute.

Conclusie

Er kan “geschakeld” worden naar een andere leerroutes en worden “afgeschaald” binnen de B1-route naar een lager taalniveau. Dit zijn twee verschillende dingen. Zowel het schakelen tussen de drie leerroutes als het afschalen binnen de B1-route zijn gebonden aan voorwaarden en in beide gevallen zal het PIP gewijzigd moeten worden.

Wilt u meer weten over de verschillende leerroutes ? Dan is de kennisbank Schulinck inburgering iets voor u!

 

1 In bijzondere gevallen die de inburgeringsplichtige betreffen, kan afgeweken worden van de termijn van 1,5 jaar.

2 Het wijzigen van het PIP in verband met het schakelen naar een andere leerroute of het afschalen naar A2-niveau heeft niet tot gevolg dat de inburgeringstermijn opnieuw aanvangt.