Als gevolg van de PAS-uitspraken kwam de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken abrupt tot stilstand. ‘Nederland gaat op slot’ was een veel gehoorde klacht. Sindsdien heeft veel overleg plaatsgevonden tussen het Rijk, provincies en belangenorganisaties. Maar ook heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek een aantal adviezen uitgebracht en is een keur aan kleine en grote stikstofmaatregelen voorgesteld. Op 24 april 2020 heeft de Minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer een structurele aanpak van de stikstofproblematiek in het vooruitzicht gesteld. De voorgestelde aanpak roept bij betrokken partijen veel discussie op. De provincies zijn grosso modo tevreden over de voorgestelde aanpak en de beschikbare middelen. Echter hebben agrarische belangenorganisaties, zoals LTO Nederland en verschillende milieubeschermingsorganisaties, al aangekondig om de gang naar de rechter te zullen maken.

Lees meer over de huidige aanpak van de stikstofproblematiek in de blog van Sander Kole.

blog aanpak stikstofproblematiek

Klik op bovenstaande afbeelding of op de link om het blog te downloaden in PDF.

Meer weten?
Tijdens de 2-daagse opleiding Natuurbeschermingsrecht in de praktijk wordt uitgebreid ingegaan op gebieds- en soortenbescherming. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan de PAS uitspraak en aan de integratie van de Wnb in de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving. De focus van deze opleiding ligt op de uitvoering van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Tijdens de opleiding worden dan ook veel praktijkcasus behandeld, waarbij er tevens gelegenheid is om eigen casus in te brengen. Verder wordt uitgebreid stil gestaan bij relevante, actuele jurisprudentie, bijvoorbeeld met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de ontwikkeling van windparken.

Klik hier voor meer informatie over ‘Natuurbeschermingsrecht in de praktijk