Tijdens deze Actualiteitendag Natuurbeschermingsrecht wordt u bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in het gebieds- en soortbeschermende natuurbeschermingsrecht in Nederland. In dat kader zal onder meer worden ingegaan op de stikstofproblematiek en recente soortencasussen zoals de das en de wolf.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Sander Kole
Bestemd voor
 • Ambtenaren bij de provincie
 • Ambtenaren bij het waterschap
 • Ambtenaren bij de gemeente
 • Professionals werkzaam in de adviespraktijk

Actualiteitendag Natuurbeschermingsrecht

Op dit moment is in de actualiteit veel aandacht voor en discussie over de doelstelling en de uitvoering van het Nederlandse stikstofbeleid. De vraag is op welke manier het mogelijk is om de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden te herstellen of te behouden en de vastgelopen vergunningverlening voor economische activiteiten vlot te trekken. Daarnaast is in de media en politiek de laatste tijd veel aandacht voor de schade die beschermde dieren, zoals de das en de wolf, veroorzaken en welke mogelijkheden er bestaan om die schade te beperken of op te lossen. Tot slot is er bij overheden en woningbouwcorporaties in toenemende mate aandacht voor de mogelijke negatieve gevolgen die de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad kan hebben op beschermde vogels en vleermuizen

In de 1-daagse Actualiteitendag Natuurbeschermingsrecht wordt uitvoerig op de bovenstaande en eventuele andere recente ontwikkelingen ingegaan. Voor dat doel worden de recente jurisprudentie, het relevante beleid en recht in kaart gebracht en bekeken op welke manier optredende problemen in de praktijk (mogelijk) kunnen worden opgelost. 

Inhoud 

De focus van deze Actualiteitendag Natuurbeschermingsrecht in de praktijk ligt op de uitvoering en de consequenties van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Tijdens de opleiding worden dan ook veel praktijkcasussen behandeld, waarbij er tevens gelegenheid is om eigen casussen in te brengen. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij relevante, actuele jurisprudentie, bijvoorbeeld met betrekking tot het thema stikstof, beschermde dieren en de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad.

Meer Omgevingsrecht opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan het omgevingsrecht? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

 

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee.

09:30 uur

Start programma

 

Ochtend (gebiedsbescherming) 

 • Aanpak stikstofproblematiek in Nederland
 • Voorstel Europese Natuurherstelverordening
 • Overige actualiteiten gebiedsbescherming

 

Middag (soortenbescherming)

 • Actuele discussies met betrekking tot bescherming van de das en de wolf in Nederland
 • Overige actualiteiten soortenbescherming
 • Verduurzaming van woningen in relatie tot beschermde dieren

Het is mogelijk om voor de cursusdag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

 

16:30 uur

Einde programma

Na het volgen van de opleiding:

 • Heeft u kennis van de actuele jurisprudentie, wetsvoorstellen en beleid op het terrein van het gebiedsbeschermende natuurbeschermingsrecht
 • Bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de aanpak van de stikstofproblematiek
 • Heeft u kennis van de actuele jurisprudentie, wetsvoorstellen en beleid op het terrein van het soortbeschermende natuurbeschermingsrecht
 • Bent u op de hoogte over actuele kwestie met betrekking tot de schade die beschermde dieren zoals de das en de wolf veroorzaken en de mogelijke juridische oplossingen hiervoor
 • Bent u op de hoogte van de mogelijke effecten van de verduurzaming van woningen op het leefgebied van beschermde vogels- en vleermuizen.

Sander Kole

Mr. dr. Sander Kole is universitair hoofddocent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Hij is vaste annotator bij de Gemeentestem en schrijft regelmatig gastnoten voor het jurisprudentietijdschrift Administratieve Beslissingen en publiceert in verschillende tijdschriften (De Gemeentestem, Natuurbeschermingsrecht en M&R) over de uitleg en toepassing van het (inter)nationale natuurbeschermingsrecht in Nederland en Europa.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.