Wat is de invloed van digitalisering en technologische ontwikkelingen op de juridische functie van gemeenten? En op welke wijze kan hier adequaat op worden ingespeeld? In opdracht van de VNG is een verkennend onderzoek verricht dat handvatten biedt voor gemeentejuristen.

De onderzoeksrapportage helpt gemeentejuristen om grip te houden op de gevolgen van digitalisering en technologische ontwikkelingen om zo hun kwaliteitsbewakende en -bevorderende rol binnen gemeenten goed te kunnen vervullen. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het maken van personele en strategische keuzes zoals rondom de inrichting van juridische afdelingen, organisatorische positionering van gemeentejuristen, opleidingsvraagstukken en eventuele externe inhuur van juridische expertise.

Kansen en risico’s

Nieuwe wetgeving voor gemeenten kent regelmatig belangrijke digitale aspecten of implicaties. Gemeenten zetten zelf ook in toenemende mate digitale technologieën in om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De digitaal vaardige burger verwacht dit ook van de gemeente. Digitalisering biedt veel kansen om gemeentelijke dienstverlening en besluitvorming te verbeteren, maar kent tegelijkertijd risico’s. De uitdaging voor de gemeentejurist is om samen met andere gemeentelijke professionals de kansen die technologie biedt te benutten, maar tegelijkertijd de beginselen van de rechtstaat en de juridische kwaliteit van het handelen van de gemeente, met aandacht voor noodzakelijk maatwerk, te borgen.

Aandachtsgebieden

Het onderzoeksrapport maakt inzichtelijk waar de komende tijd de aandachtsgebieden voor de gemeentejurist zouden moeten liggen. Daarvoor is gebruik gemaakt van 4 perspectieven op digitalisering en technische ontwikkelingen:

  • In de externe omgeving van de gemeente
  • Door de gemeente zelf ingezet
  • Voor de gemeentelijke juridische functie
  • Voor de jurist zelf

Meer informatie