Gebruik de maatschappelijke begeleiding

Vervul uw actieve rol in het kader van de maatschappelijke begeleiding. Daar hoort bij het begeleiden van inburgeraars naar een passende cursus. Ook coaching van statushouders op het terrein van participatie en integratie hoort daar bij. Zie ook:

Infographic: Infographic maatschappelijke begeleiding

Gebruik het participatieverklaringstraject

Via het Participatie verklaringstraject (PVT) kunt u al snel in contact komen met inburgeringsplichtigen. Extra meerwaarde kan worden gecreëerd door het traject te verbinden met op participatie en integratie gerichte activiteiten, zoals een bezoek aan vrijwilligersorganisatie. Zie ook:

Infographic: Infographic participatieverklaringstraject

Leg contact met statushouders in AZC

Zodra u via het Taakstellingsvolgsysteem (TVS) een melding krijgt over wie vanuit een AZC in uw gemeente worden gehuisvest, kunt u in het AZC contact met hen opnemen om zo het inburgerings- en participatieproces snel te laten starten. Er kunnen bijvoorbeeld gesprekken plaatsvinden, ter voorbereiding op vestiging in de gemeente maar ook kan al een plan worden opgesteld gericht op inburgering en werk. Zie ook:

Infographics:
Infographics participatie vergunninghouders – Participatie
Infographics participatie vergunninghouders – Integratie

Gebruik de mogelijkheden van de Participatiewet

Door toepassing van de Taaleis in de Participatiewet is het voor de gemeente mogelijk om de voortgang van het leren van de taal bij inburgeringsplichtige bijstandsgerechtigden te monitoren en daarmee zicht te krijgen op de voortgang van het inburgeringstraject.

Via de Participatiewet kan de gemeente ook mensen die zijn ontheven van de inburgeringsplicht alsnog een verplichting opleggen om hun taalniveau te verbeteren ex artikel 18b Participatiewet.

Daarnaast kan vanuit de Participatiewet ook een re-integratietraject worden opgelegd aan bijstandsgerechtigden als dit bijdraagt aan arbeidsinschakeling. Dit geldt voor iedere bijstandsgerechtigde op basis van maatwerk en ongeacht of een persoon bijvoorbeeld in bezit is van een inburgeringsdiploma. Zie ook: