Het ministerie van SZW, de NVVK, de VNG en andere betrokken partijen werken samen om een verkorte aflostermijn in de minnelijke schuldregeling (Msnp) te realiseren. De VNG informeert u graag over de stappen die in de komende weken worden gezet.

Op 7 februari jl. nam de Eerste Kamer de Wet wijziging van de Faillissementswet aan. Hiermee wordt de looptijd van een wettelijke schuldregeling (Wsnp-traject) in beginsel verkort naar 18 maanden. De duur kan wel worden verlengd tot maximaal 36 maanden als sprake is van specifieke omstandigheden die worden nader bepaald in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Dit voorjaar brengt minister Weerwind voor Rechtsbescherming een voorontwerp van deze AMvB in internetconsultatie. In aansluiting daarop heeft Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) het streven uitgesproken om de looptijd van de Msnp ook te verkorten tot 18 maanden. Zo wil het Kabinet bereiken dat inwoners sneller uit de problematische schulden komen. De termijn van een Msnp-traject is op dit moment 36 maanden en is een onderlinge afspraak tussen schuldhulpverleners en schuldeisers.

De VNG is blij met dit streven van minister Schouten omdat dit inwoners sneller perspectief geeft op een duurzaam schuldenvrije toekomst. Daarbij blijft goede ondersteuning en nazorg aan inwoners belangrijk. Dit is altijd maatwerk; de ondersteuning kan ook na de aflostermijn doorlopen als dat nodig is. Belangrijk is dat de verkorting van de aflostermijn het gewenste effect heeft: meer hulpvragen, sneller perspectief, een duurzaam financieel evenwicht en financiële gezondheid.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de overgang naar verkorting van de aflostermijn wordt ingevuld. Tegelijkertijd zien gemeenten nu al dat inwoners hun schuldregeling willen beëindigen om daarna voor een verkorte aflosperiode in aanmerking te komen. Het is daarom belangrijk om te bespreken wat in de tussenliggende periode nodig is om te voorkomen dat schuldregelingen worden onderbroken en nieuwe aanvragen worden uitgesteld. Dit is vooral in het belang van inwoners die zo snel en zo goed mogelijk moeten worden geholpen en om ervoor te zorgen dat schulden niet verder oplopen. Maar ook om te voorkomen dat de druk op schuldhulpverlening toeneemt na de inwerkingtreding waardoor lange wachttijden kunnen ontstaan en inwoners lang op een regeling moeten wachten.

De VNG zet daarom, samen met gemeenten, in de overleggen met het ministerie van SZW en de NVVK in op een goede overgangsperiode totdat duidelijk is hoe de regeling met de verkorte aflosperiode eruit gaat zien.

We ervaren dat gemeenten op dit moment al veel vragen en zorgen hebben over de invoering van de verkorte aflostermijn en de overgangsperiode. Wij hebben daar begrip voor. Deze vragen en zorgen bespreken wij de komende weken in de verschillende overleggen.

Welke stappen worden er op dit moment gezet?

De verkorting van de aflosperiode en de daarmee samenhangende vragen, risico’s en randvoorwaarden, worden de komende tijd besproken met de betrokken partijen waaronder de ministeries van SZW, J & V, de VNG (samen met gemeenten), NVVK, KBvG, NVI, brancheverenigingen voor (Wsnp-) bewindvoerders en de schuldeiserscoalitie. Zodra er voortgang te melden is over deze stappen informeren we gemeenten via onze nieuwsbrief en/of tussentijdse berichtgeving op de VNG-website.

Wat kunnen gemeenten en schuldhulpverleners doen in de tussenliggende periode?

Vooralsnog is het belangrijkste advies: blijf inwoners stimuleren om nu hulp te vragen en ga door met het starten van schuldregelingen.

Voor inwoners die momenteel in een Msnp- of Wsnp-traject zitten is het advies om dit traject niet af te breken en contact op te nemen met hun schuldhulpverlener of Wsnp-bewindvoerder. Het is  onzeker wanneer de termijn van de schuldregelingen verkort wordt en in de tussentijd kan de schuldenproblematiek verergeren.

Informeer schuldeisers en hulpvragers

Het is belangrijk om hulpvragers en schuldeisers goed te informeren en voor te bereiden op de nieuwe situatie. Daarmee kunnen we voorkomen dat hulpvragers hun aanvraag uitstellen en ervoor zorgen dat schuldeisers weten wat zij kunnen verwachten.

Wat is de beoogde datum van inwerkingtreding?

Het streven is dat de verkorting van de aflosperiode van de Msnp zo snel als mogelijk ingaat, uiterlijk op hetzelfde moment als de inwerkingtreding voor het verkorten van de Wsnp termijn.