Tijdens deze trainingsdag gaan wij nader in op toezicht en handhaving rondom deze 2 wetten.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gerben de Boer, Meta Smit
Bestemd voor
 • Toezichthouders en handhavers in de Wmo en de Jeugdwet
 • Gemeentejuristen
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers en overige betrokkenen bij het proces van toezicht en handhaving

Opleiding Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet

Met de komst van de Wmo 2015 en de transitie van de Jeugdzorg heeft u er als gemeente veel vraagstukken bij gekregen rondom toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet. Hieronder vallen o.a. vragen over de kwaliteit van voorzieningen, alsmede de wijze waarop onrechtmatige situaties worden opgespoord en het daaraan al dan niet verbinden van consequenties.

Wmo

Op grond van de Wmo 2015 wijst het college personen, toezichthoudende ambtenaren, aan belast met het houden van toezicht op de naleving van de wet. In de praktijk is niet altijd duidelijk welke bevoegdheden deze toezichthouder heeft en op welke wijze dit toezicht dient plaats te vinden.

Jeugdwet

De Jeugdwet kent een dergelijke bepaling niet. Toezichthoudende taken ten aanzien van die wet zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd belegd, maar ook bij de uitvoering hiervan is het van belang dat de in te zetten hulp op juiste (rechtmatige) wijze plaatsvindt. Zowel voor de Wmo 2015 als de Jeugdwet geldt de vraag in hoeverre sprake is van handhaafbaarheid van de regels en hoe dit vorm te geven.

Als u deelneemt aan de opleiding Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo en/of de Jeugdwet.


SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ208787) en levert 6 PE punten op.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Sociaal Domein? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Sociaal Domein.

Ik heb veel geleerd over, voor mij, totaal nieuwe stof. De casuïstiek tussendoor maakte het goed te begrijpen.

Opleiding Toezicht en handhaving in de Wmo en Jeugdwet | Mevr. A. Fakkel | Toezichthouder Wmo | Opleiding afgerond op 1-10-2019 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Welke regels gelden er voor toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en de Jeugdwet, en hoe dienen deze (door o.a. de toezichthouder) uitgevoerd te worden?

Tijdens deze cursus zullen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:
 • Wettelijk kader toezicht en handhaving: wat is toezicht en handhaving? 
 • De verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 
 • Verschil toezicht op kwaliteit / periodieke controles / calamiteiten en incidenten
 • Het aanwijzen van een toezichthouder
 • Beleidskaders 
 • Praktische zaken (samenwerking andere afdelingen)
 • Vormen van fraude
 • Rechtmatigheid vs. onrechtmatigheid
 • Preventieve maatregelen 
 • Handhaafbaarheid van regelgeving (onderscheid natura/pgb)
 • Gevolgen constatering van misstanden: treffen van maatregelen
 • Praktijkvoorbeelden en tips en trucs 
Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo en/of de Jeugdwet. 

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de regels die gelden rondom toezicht en handhaving binnen de Wmo en de Jeugdwet.
 • weet u welke mogelijkheden de toezichthouder (of anderen) in de praktijk ter beschikking staan, zowel in geval van periodiek georganiseerde controles, als in geval van calamiteiten en incidenten. 

Gerben de Boer

Gerben is sinds halverwege de jaren negentig actief in de praktijk van het gemeentelijke sociaal domein. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten burgers willen en moeten helpen. De persoonlijke levenssfeer van die burger is daarbij belangrijk en tegelijk moet de privacy de hulpverlening zo weinig mogelijk in de weg staan. Deze opgave is niet altijd eenvoudig. Maar als ervaren trainer en jurist in het sociaal domein en de privacy weet Gerben de verbinding te leggen. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

metal smit aangepast

Meta Smit

Mr. M.H. Smit kent het bestuursrecht als geen ander. Zij heeft de Grotius opleiding Algemeen bestuursrecht in 2016 afgerond en recent de Grotius opleiding Omgevingsrecht. Zij beschikt hierdoor over actuele en diepgaande kennis van het bestuursrecht en in het bijzonder van het handhavingsrecht. Meta was vanaf 2009 als docent bestuursrecht werkzaam voor de Hogeschool Utrecht. Doceren combineert Meta met het werken in de praktijk, wat voor haar de ideale combinatie is. Zij is werkzaam geweest voor grote rechtsbijstandsverzekeraars waarbij zij cliënten in handhavingszaken bijstond tot aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Momenteel is Meta werkzaam voor de gemeente Utrecht als seniorjurist VTH. Meta is betrokken bij zowel handhavingszaken als vergunningverlening. Daarnaast organiseert Meta het inhoudelijke vakgroep overleg om zo de kennis van het handhavingsrecht op peil te houden. Tevens stoomt zij  haar collega’s klaar voor de Omgevingswet. Interactief en op speelse wijze doceren is kenmerkend voor haar. De dag start dan ook met een Opfris Quiz en sluit af met een doorkijk naar de Omgevingswet!    

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). 
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. 

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. 

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.