Tijdens deze trainingsdag gaan wij nader in op toezicht en handhaving rondom deze 2 wetten.

6 punten ?

SKJ erkend aanbod
Geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd met 6 points. Accreditatienr. SKJ201146

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Sylvia Huberts
Bestemd voor
 • Toezichthouders en handhavers in de Wmo en de Jeugdwet
 • Gemeentejuristen
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers en overige betrokkenen bij het proces van toezicht en handhaving

Met de komst van de Wmo 2015 en de transitie van de Jeugdzorg heeft u er als gemeente veel vraagstukken bij gekregen rondom toezicht en handhaving.
Hieronder vallen o.a. vragen over de kwaliteit van voorzieningen, alsmede de wijze waarop onrechtmatige situaties worden opgespoord en het daaraan al dan niet verbinden van consequenties.

Op grond van de Wmo 2015 wijst het college personen, toezichthoudende ambtenaren, aan belast met het houden van toezicht op de naleving van de wet. In de praktijk is niet altijd duidelijk welke bevoegdheden deze toezichthouder heeft en op welke wijze dit toezicht dient plaats te vinden.

De Jeugdwet kent een dergelijke bepaling niet. Toezichthoudende taken ten aanzien van die wet zijn bij de Inspectie Jeugdzorg belegd, maar ook bij de uitvoering hiervan is het van belang dat de in te zetten hulp op juiste (rechtmatige) wijze plaatsvindt. Zowel voor de Wmo 2015 als de Jeugdwet geldt de vraag in hoeverre sprake is van handhaafbaarheid van de regels en hoe dit vorm te geven.

Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo en/of de Jeugdwet.

SKJ erkend opleidingsaanbod
Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ201146) en levert 6 PE punten op.

Ik heb veel geleerd over, voor mij, totaal nieuwe stof. De casuïstiek tussendoor maakte het goed te begrijpen.

Opleiding Toezicht en handhaving in de Wmo en Jeugdwet | Mevr. A. Fakkel | Toezichthouder Wmo | Opleiding afgerond op 1-10-2019 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Welke regels gelden er voor toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en de Jeugdwet, en hoe dienen deze (door o.a. de toezichthouder) uitgevoerd te worden?

Tijdens deze cursus zullen o.a. de volgende onderdelen aan bod komen:
 • Wettelijk kader toezicht en handhaving: wat is toezicht en handhaving? 
 • De verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 
 • Verschil toezicht op kwaliteit / periodieke controles / calamiteiten en incidenten
 • Het aanwijzen van een toezichthouder
 • Beleidskaders 
 • Praktische zaken (samenwerking andere afdelingen)
 • Vormen van fraude
 • Rechtmatigheid vs. onrechtmatigheid
 • Preventieve maatregelen 
 • Handhaafbaarheid van regelgeving (onderscheid natura/pgb)
 • Gevolgen constatering van misstanden: treffen van maatregelen
 • Relatie met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Jeugdzorg. 
 • Praktijkvoorbeelden en tips en trucs 
Als u deelneemt aan deze opleiding gaan wij er vanuit dat u inhoudelijk goed op de hoogte bent van belangrijke begrippen uit de Wmo en/of de Jeugdwet. 

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar cursus@schulinck.nl. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de regels die gelden rondom toezicht en handhaving binnen de Wmo en de Jeugdwet.
 • weet u welke mogelijkheden de toezichthouder (of anderen) in de praktijk ter beschikking staan, zowel in geval van periodiek georganiseerde controles, als in geval van calamiteiten en incidenten.
Sylvia-Huberts

Sylvia Huberts

Mr. Sylvia Huberts werkt als Beleidsadviseur Sociaal domein (Wmo en Jeugd) bij de gemeente Emmen. Daar is zij verantwoordelijk voor alle voorkomende beleidsvragen, voor zowel interne als externe partners. Voordat zij deze functie uitoefende heeft Sylvia gewerkt als jurist bij Pro Facto in Groningen (een bestuurskundig advies- en onderzoeksbureau gelieerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen) en bij SCIO Consult te Deventer. In de functie van jurist bij Pro Facto was zij verantwoordelijk voor het voeren van het secretariaat van bezwarencommissies, het doen van onderzoek naar onder andere wetgeving en het geven van diverse bestuursrechtelijke cursussen. Dat Sylvia inmiddels weer in het sociaal domein werkt heeft te maken met haar grote interesse voor dat vakgebied, waarmee zij voor het eerst in aanraking is gekomen bij SCIO Consult. Haar ervaring als medewerker bezwaar- en beroep, beleidsmedewerker en projectsecretaris 3d’s maakt dat Sylvia uitstekend in staat is tot het maken van de vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Haar bestuursrechtelijke ervaring maakt dat zij domeinoverstijgend denkt.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.