Tijdens deze 2-daagse opleiding wordt uitgebreid ingegaan op gebieds- en soortenbescherming. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan de PAS uitspraak en aan de integratie van de Wnb in de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving.

Niveau Verdieping
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Luuk Boerema, Sander Kole
Bestemd voor
 • Ambtenaren bij de provincie
 • Ambtenaren bij het waterschap
 • Ambtenaren bij de gemeente
 • Professionals werkzaam in de adviespraktijk

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden. De Wnb is de opvolger van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Deze wet zal op zijn beurt opgaan in het stelsel van de Omgevingswet per januari 2023.

De primaire doelstelling van de Wnb is de bescherming van de natuur. Daarnaast speelt de wet een belangrijke rol bij het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies. In de praktijk leidt dit vaak tot spanningen tussen nieuwe economische activiteiten enerzijds en de bescherming van de natuur anderzijds. De Omgevingswet richt zich op het beschermen, beheer en gebruik van de fysieke leefomgeving, waartoe ook de bescherming van de natuur wordt gerekend.

In deze opleiding wordt uitgebreid ingegaan op zowel het onderdeel gebiedsbescherming als het onderdeel soortenbescherming. Daarnaast wordt de nodige aandacht besteed aan de integratie van de Wnb in de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving.

De focus van deze opleiding ligt op de uitvoering van het natuurbeschermingsrecht in de praktijk. Tijdens de opleiding worden dan ook veel praktijkcasus behandeld, waarbij er tevens gelegenheid is om eigen casus in te brengen. Verder wordt uitgebreid stil gestaan bij relevante, actuele jurisprudentie, bijvoorbeeld met betrekking tot het thema stikstof en de ontwikkeling van windparken.

Interessante cursus met veel voorbeelden uit de praktijk, gegeven door zeer ervaren mensen. Echt een aanrader!

Opleiding Natuurbeschermingsrecht in de praktijk | Mevr. B. van de Water | Juridisch Adviseur van de Provincie Gelderland | Opleiding afgerond op 13-6-2019 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur

Aanvang programma

Dag 1 Gebiedsbescherming

 • Algemene introductie Omgevingswet
 • Natuurbeleid, monitoring en zorgplichten
 • Aanwijzing Natura 2000-gebieden (incl. wijzigingen)
 • Beheerplan
 • De aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland
 • Natuurvergunning en natuurtoets
 • Aanschrijvingsbevoegdheid
 •  Toegangsbeperkingsbesluit

Er wordt tijdens deze dag gewerkt met een doorlopende praktijkcasus waarin iedere keer andere aspecten aan de orde komen.

Docent: Sander Kole

Dag 2 Soortenbescherming

 • Korte introductie
 • De internationale context van soortenbescherming: Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn,Biodiversiteitsverdrag, Verdrag van Bern en Verdrag van Bonn
 • Verbodsbepalingen en uitzonderingen in Wnb en Besluit Activiteiten Leefomgeving onder de Omgevingswet
 • Bevoegd gezag, ontheffingverlening Wnb en Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit, (specifieke) zorgplichten
 • Aanhaak Wabo en 'aanhaak nieuwe stijl' bij meervoudige omgevingsvergunning met instemmend advies onder de Omgevingswet
 • Vrijstellingen, vergunningvrije activiteiten, Gedragscodes soortenbescherming
 • Indieningsvereisten, procedures en rechtsbescherming onder beide stelsels

Casus soortenbescherming onder de Omgevingswet

Docent: Luuk Boerema


Het is mogelijk om voor de cursusdagen zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding:

 • kent u het gebieds- en soortbeschermende recht onder de Wet natuurbescherming en kan dit in de praktijk uitleggen en toepassen (de bescherming van habitats en soorten in de praktijk)
 • weet u op welke manier onder de Wet natuurbescherming natuurgebieden en soorten kunnen worden beschermd en kan dit in de praktijk uitleggen en toepassen
 • weet u op welke manier onder de Wet natuurbescherming economische activiteiten in en rond Natura 2000-gebieden kunnen worden gereguleerd en kan dit uitleggen en toepassen
 • bent u op de hoogte van de relevante (inter)nationale jurisprudentie en kan deze jurisprudentie in de praktijk uitleggen en toepassen
 • bent u op de hoogte van de belangrijke actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht zoals het PAS
 • bent u op de hoogte van de (mogelijke) consequenties van de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet en kan dit uitleggen en toepassen

Luuk Boerema

Mr. Drs. Luuk Boerema is zelfstandig juridisch adviseur (vanaf 1995). Luuk heeft een ruime ervaring met de toepassing van de Wet natuurbescherming en adviseert regelmatig over de toepassing van deze wet aan overheden, bedrijven en particulieren. Hij beoordeelde de afgelopen jaren diverse plannen en projecten op hun uitvoerbaarheid in het licht van de Wet natuurbescherming, zoals energieprojecten (windenergie, centrales), recreatieprojecten en veiligheid (dijkversterkingen). Luuk is vaste annotator van rechterlijke uitspraken over soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming voor het vakblad Jurisprudentie Milieurecht.

Sander Kole

Mr. dr. Sander Kole is universitair hoofddocent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Hij is vaste annotator bij de Gemeentestem en schrijft regelmatig gastnoten voor het jurisprudentietijdschrift Administratieve Beslissingen en publiceert in verschillende tijdschriften (De Gemeentestem, Natuurbeschermingsrecht en M&R) over de uitleg en toepassing van het (inter)nationale natuurbeschermingsrecht in Nederland en Europa.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 999,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.