In deze 3-daagse leergang krijgt u een totaaloverzicht van de Omgevingswet vanuit gemeentelijk perspectief. 

Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)

Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor

Iedereen die werkzaam is in het fysieke domein bij een gemeente en partners/uitvoeringsorganisaties, zoals een omgevingsdienst, veiligheidsregio of GGD.

De leergang Omgevingswet

De leergang Omgevingswet geeft u een totaaloverzicht van de Omgevingswet vanuit gemeentelijk perspectief. De kerninstrumenten staan centraal met de belangrijkste kenmerken, veranderingen en mogelijkheden. U krijgt inzicht in de opbouw van het wettelijk stelsel en waar nu wat gevonden kan worden. De rode draad door de opleiding is ‘anders werken’ onder de Omgevingswet. Wat betekent dit voor u in de praktijk?

Dag 1 

Uitgangspunten Omgevingswet en instrumenten 

We starten met bewustwording van de verschillende uitgangspunten en doelstellingen van de Omgevingswet. Hierbij is inzicht in de wet en de verschillende mogelijkheden noodzakelijk. De werking van de kerninstrumenten in de beleidscyclus staat hierbij centraal. Tevens krijgt u een schets van de belangrijkste kernmerken van de kerninstrumenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit. Op deze kerninstrumenten gaan we in de vervolgdagen dieper in. 

Omgevingsvisie en programma

Wat betekent de omgevingsvisie voor uw werkzaamheden in de dagelijkse praktijk? Welke juridische en organisatorische ‘uitdagingen’ levert de omgevingsvisie voor uw gemeente op? Tijdens dit onderdeel van de leergang Omgevingswet behandelen wij de effecten van de omgevingsvisie op de dagelijkse werkzaamheden. 

Een kerninstrument die een nauwe samenhang heeft met de omgevingsvisie is het programma. Wat is nodig om de ambities uit de omgevingsvisie te realiseren en waar krijgt de nadere uitwerking en realisatie zijn plek? Wordt hier een programma voor ingezet of worden er regels in het omgevingsplan opgenomen? Hoe werkt het programma? Hoe stel je het op? Wat is de verhouding met visie en plan? 

Dag 2 

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Wat betekent het omgevingsplan nu voor uw dagelijkse praktijk? Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden om te komen tot een compleet omgevingsplan? Ook wordt er stilgestaan bij het vormgeven van het omgevingsplan. Welke mogelijkheden zijn er en welke verschillende hulpmiddelen, zoals de staalkaarten en de  ontwerpvragen voor het omgevingsplan van de VNG. 

Omgevingsvergunning

Tijdens dit onderdeel van de leergang Omgevingswet krijgt u inzicht van de grootste wijzigingen en aandachtspunten in het kader van de Omgevingsvergunning. Ook leert u de weg vinden in de wet met betrekking tot de verschillende onderdelen: zoals vergunningplicht, beoordelingsregels en aanvraagvereisten.

Dag 3

Het doelgerichter werken met de instrumenten

Om van de mogelijkheden van de Omgevingswet gebruik te willen maken is ‘anders werken’ soms nodig. Heeft u ook het gevoel dat plannen, vergunningverlening, toezicht en handhaving efficiënter kunnen worden vormgegeven, maar krijgt u hier nog onvoldoende grip op? In dit onderdeel van de leergang Omgevingswet leert u hoe het stellen van doelen in het omgevingsplan u flexibiliteit en ook rechtszekerheid kan bieden. U wordt bewust van het belang en de mogelijkheden van een goede taakverdeling tussen raad en college bij vergunningverlening en het omgevingsplan. Door gebruik te maken van zorgplichten, algemene regels, maatwerk en vergunningstelsel is het mogelijk om de ruimte die het bevoegd gezag hierbinnen heeft goed in te richten. 

Transitie naar de Omgevingswet en overgangsrecht

De eerder opgedane kennis komt samen. Bij de invoering en implementatie van de Omgevingswet komen vele zaken kijken om deze ingrijpende transitie tot een goed einde te brengen. De verschillende kerninstrumenten kennen verschillende transitieperiodes (omgevingsvisie, omgevingsplan). Hoe gaat u hiermee om? Ook is inzicht in het overgangsrecht belangrijk. Hoe gaat u om met lopende initiatieven als de Omgevingswet in werking treedt? Hier wordt uitgebreid bij stilgestaan tijdens deze leergang Omgevingswet. 

Voorkennis

Voor de leergang Omgevingswet heeft u geen specifieke voorkennis over de Omgevingswet nodig. De leergang is zo opgebouwd, dat de verdieping gedoseerd wordt gegeven. Basiskennis van de huidige wetgeving zoals de Wet op de ruimtelijke orde (Wro) en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) is aan te bevelen.

Meer opleidingen

Is de leergang Omgevingswet niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere Omgevingswet opleidingen geschikt.

 

09:00 uur

Welkom met koffie en thee.

09:30 uur

Dag 1 

Uitgangspunten Omgevingswet en instrumenten 

 • Introductie Omgevingswet
 • Uitgangspunten en doelstellingen Omgevingswet
 • Inzicht in rollen en verantwoordelijkheden
 • Mogelijkheden van de Omgevingswet
 • Kerninstrumenten (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit)

Verdieping Omgevingsvisie en programma

 • Juridische en organisatorische uitdagingen van de omgevingsvisie
 • Effecten van de omgevingsvisie op de dagelijkse praktijk
 • Wat is een programma, wanneer zet je het in en hoe stel je het op
 • Wat is de verhouding met het programma, omgevingsvisie en omgevingsplan

Dag 2 

Verdieping Omgevingsplan

 • Omgevingsplan in de dagelijkse praktijk
 • Hoe maak je een omgevingsplan? 
 • Welke strategische en politieke keuzes moet je maken voor een omgevingsplan?
 • Waarden, doelen en normen vastleggen in het omgevingsplan
 • Welke hulpmiddelen zijn er (staalkaarten en ontwerpvragen)?

Verdieping omgevingsvergunning, de grootste veranderingen

 • De grootste wijzigingen en aandachtspunten voor de omgevingsvergunning:
  • Beoordelen van losse activiteiten i.p.v. volledige inrichting
  • Aanvragen beoordelen in 8 weken
 • Samenwerken met ketenpartners, adviseurs, gemeenteraad en college 
 • Vergunningplicht
 • Beoordelingsregels
 • Aanvraagvereisten

Dag 3

Het doelgerichter werken met de instrumenten

 • Anders werken onder de Omgevingswet
 • Doelen stellen in het Omgevingswet (flexibiliteit en rechtszekerheid inbouwen)
 • Belang en mogelijkheden van een goede taakverdeling
 • Zorgplichten
 • Algemene regels 
 • Maatwerk
 • Vergunningstelsel 

Transitie naar de Omgevingswet; overgangsrecht en participatie

 • Ingrijpende transitie tot een goed einde brengen
 • Transitieperiodes per kerninstrument (omgevingsvisie en omgevingsplan)
 • Hoe omgaan met de transitieperiodes?
 • Inzicht in het overgangsrecht
 • Lopende initiatieven

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

 

16:30 uur

Einde programma.

Na afloop van deze 3-daagse opleiding:

 • Heeft u een overzicht van de belangrijkste zaken van de Omgevingswet.
 • Weet u wat de reikwijdte en uitgangspunten zijn van de fysieke leefomgeving.
 • Heeft u kennis van de belangrijkste onderdelen van de kerninstrumenten.
 • Bent u bewust van de samenhang van de kerninstrumenten in de beleidscyclus
 • Weet u welke strategische keuzes er voor de transitie nu al gemaakt kunnen worden.
 • Weet u welke acties er minimaal nodig zijn bij de invoering van de Omgevingswet 
 • Kent u de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners.
 • Bent u zich bewust van wat onder ‘anders werken’ kan worden verstaan.
 • Heeft u meer kennis van en inzicht op de werking van de specifieke kerninstrumenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning.
 • Weet u wat het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente betekent. 
 • Welke strategische keuzes gemaakt moeten worden om te komen tot een compleet omgevingsplan.
 • Weet u welke waarden, doelen en normen in het omgevingsplan kunnen worden vastgelegd 
 • Weet u welke strategische keuzes er in de overgangsperiode naar de Omgevingswet met de omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning voor projecten kunnen worden gemaakt. 
 • U heeft kennis van vergunningsvrije mogelijkheden (waaronder de knip vergunningsvrij bouwen).
 • U heeft inzicht in de verandering van inrichting naar afzonderlijke (milieubelastende) activiteiten. 
 • Heeft u inzicht in de juridische gereedschapskist en mogelijkheden, zoals zorgplichten, maatwerkmogelijkheden, gelijkwaardigheid 

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 2010 is Rick in dienst bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft hij verschillende rollen ingevuld, bijvoorbeeld als projectleider voor het omgevingsplan. Vanaf 2018 tot 2021 is Rick ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet.

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.625,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag