Per 1 januari 2014 zijn er geen grote wijzigingen te verwachten in de Wmo en het Besluit maatschappelijke ondersteuning. En dat is wel zo prettig met de komst van de nieuwe Wmo 2015. Ik zet de verwachte wijzigingen per 2014 voor u op een rijtje en kijk alvast vooruit naar 2015.

Verwachte kleine wijzigingen van de Wmo per 1 januari 2014 zijn de aanpassing van artikel 18 Wmo en het schrappen van artikel 21e Wmo (Aanpassingswet basisregistratie personen, staatsblad 2013, 316) in verband met de invoering van de Wet basisregistratie personen (Wet Brp). De verwijzing naar het sofinummer komt in artikel 18 Wmo te vervallen. De noodzaak voor het gebruiken van een sofinummer als identificerend nummer in contacten met overheidsorganisaties vervalt namelijk met de inwerkingtreding van de Wet Brp. Artikel 21e Wmo  – dat het verstrekken van gegevens uit het GBA door het college aan het Steunpunt huiselijk geweld regelt – komt te vervallen. Na inwerkingtreding van de Wet Brp is dat artikel overbodig, omdat in de Wet Brp een algemene regeling over de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen is opgenomen. Zowel de Wet basisregistratie als de Aanpassingswet basisregistratie personen is al aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Er moet alleen nog een koninklijk besluit met de inwerkingtredingsdatum worden genomen. Verder zullen, zoals elk jaar, de bedragen voor de vaststelling van de eigen bijdrage en het eigen aandeel wijzigen.

Eigen bijdrage voor verblijf in maatschappelijke opvang mogelijk

In ieder geval is het per 1 januari 2014 mogelijk voor centrumgemeenten en andere gemeenten die maatschappelijke opvang financieren, een eigen bijdrage te innen voor het verblijf in de maatschappelijke opvang. Dit betekent dat wanneer een belanghebbende formeel in gemeente A woont, maar feitelijk in een opvanginstelling in centrumgemeente B verblijft, het aan centrumgemeente B is om een eigen bijdrage op te leggen. Om een eigen bijdrage voor opvang te kunnen vragen is niet van belang of de genoten opvang in het individuele geval beschouwd moet worden als een individuele of collectieve voorziening. Tot slot kan het college per die datum het recht op maatschappelijke opvang onthouden aan burgers van de Europese Unie, gedurende de eerste drie maanden van verblijf, of in de periode daarna als nog geen werk is gevonden.

Effect wijzigingen in 2014 voor veel gemeenten gering

Het effect van de wetswijzigingen per 1 januari 2014 zal bij de meeste gemeenten gering zijn (zeer zeker bij de niet-centrumgemeenten). Wel zo prettig met de komst van de nieuwe Wmo 2015. De afgelopen periode zijn daarover ook weer diverse discussies losgebarsten. Valt bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging onder het domein van de Wmo (gemeenten) of van de Zorgverzekeringswet (zorgverzekeraar)? Gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen op de nieuwe Wmo en willen dat de persoonlijke verzorging onder het domein van de Wmo komt. Belanghebbenden hebben vaak een combinatie van meerdere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Het laten uitvoeren van de hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging door twee verschillende instanties komt de zorg niet ten goede. Laten we hopen dat het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid hierover biedt, zodat gemeenten precies weten waarop ze zich moeten voorbereiden. De VNG heeft in ieder geval tot die tijd het bestuurlijk overleg met het kabinet opgeschort.

Definitieve versie Wmo 2015 nog niet openbaar

Het ministerie VWS heeft het conceptwetsvoorstel Wmo 2015 nu officieel openbaar gemaakt. Het wetsvoorstel Wmo 2015 ligt momenteel nog ter advies bij de Raad van State. Na ontvangst en verwerking van het advies van de Raad van State wordt het aan de Tweede Kamer aangeboden. Tot het moment van aanbieding aan de Tweede Kamer is de definitieve versie van het wetsvoorstel niet openbaar. We blijven de totstandkoming van de Wmo 2015 uiteraard op de voet volgen.