Juridisch advies Jeugd

Juridisch advies Jeugd

Advies
Bewaren in kennisdossier

De uitvoering van de Jeugdwet brengt complexe vragen met zich mee. De wet kent veel open normen en daardoor veel beleidsruimte voor gemeenten. Doordacht en helder beleid helpt de uitvoering bij het maken van goede beoordelingen en het opstellen van zorgvuldige beschikkingen. Schulinck kan u helpen bij het toetsen of opstellen van nieuw beleid.  Ook met het meedenken in complexe casuïstiek kunnen we u van dienst zijn. Of met het ondersteunen van bezwaar- en beroepszaken.

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De uitvoering van de jeugdhulpplicht is complex. Niet alleen de regels uit de Jeugdwet spelen een rol. Gemeenten moeten ook rekening houden met privacywetgeving zoals opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kunnen zich lastige situaties voordoen, bijvoorbeeld rondom toestemming, of als ouders niet volledig willen meewerken met het onderzoek van de gemeente naar de noodzaak om jeugdhulp in te zetten. 

Wij bieden ondersteuning op de volgende terreinen:

 • Opstellen beleid gebruikelijke hulp Jeugdwet
 • Gemeentelijk jeugdbeleid - opstellen en toetsing
 • Beschikkingen - advies en maatwerk
 • Bezwaar en beroep - advies en behandeling
 • Verzoekschrift gesloten jeugdhulp - opstellen en advies
 • Juridische ondersteuning op casusniveau

Hieronder vindt u een beschrijving van onze diensten. Neem voor meer informatie of specifieke vragen kunt u een e-mail sturen of bellen met onderstaand telefoonnummer.

Opstellen beleid gebruikelijke hulp Jeugdwet

Wilt u een aanvraag om jeugdhulp afwijzen als sprake is van gebruikelijke hulp? Dan is het belangrijk dat u dit goed vastlegt in het gemeentelijke beleid. Schulinck kan u ondersteunen om uw gemeentelijk beleid over gebruikelijke hulp verder te ontwikkelen.

 • Er wordt een objectief afwegingskader voor gebruikelijke hulp vastgelegd, zodat de grondslag van het besluit inzichtelijk is 
 • Het beleid wordt in overeenstemming gebracht met recente jurisprudentie over gebruikelijke hulp
 • Bij het opstellen van het beleid over gebruikelijke hulp wordt rekening gehouden met de wensen van gemeenten
 • Het beleid over gebruikelijke hulp wordt afgestemd op uw overige beleid
 • Onze juristen hebben ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke beleid over de Jeugdwet

Beleid - opstellen en toetsing

Schulinck kan u helpen uw gemeentelijk jeugdhulpbeleid verder te ontwikkelen. Natuurlijk geheel conform de Jeugdwet en aanverwante regelgeving. Onze juristen hebben ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen, en nadere regels binnen het sociaal domein. Schulinck kan uw gemeente extra ondersteuning bieden door:

 • Beleid op te stellen (zoals de Verordening en Nadere regels jeugdhulp)
 • Beleid te harmoniseren door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
 • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten.

Beschikkingen - advies en maatwerk

Schulinck kan u adviseren over de juridische juistheid en duidelijkheid van uw beschikkingen. De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten, zoals de aanspraak op een voorziening jeugdhulp of de inlichtingenplicht ten aanzien van het persoonsgebonden budget (pgb). Het is dus van belang dat uw beschikkingen zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn.

Schulinck kan u werk uit handen nemen bij het opstellen van uw beschikkingen. Wij maken uw beschikkingen juridisch correct en conform de Jeugdwet. Hierdoor bespaart u veel tijd zonder uw eigen organisatie daarmee te belasten.

Bezwaar en beroep - advies en behandeling

Schulinck kan u adviseren bij bezwaar- en beroepszaken. Onze juristen kunnen ook directe ondersteuning bieden bij de behandeling van een bezwaar- of beroepszaak. Dit kan op verschillende manieren:

 1. hulp bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep, bijvoorbeeld een laatste toets van het verweerschrift.
 2. u kunt het verweerschrift door ons laten schrijven.
 3. de procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter.

Ook individuele zaken aangaande een beslissing op aanvraag of bezwaar, worden door Schulinck behandeld. De ondersteuning kan zich beperken tot onderzoek, analyse en voorstellen aan het college. Denk bijvoorbeeld aan het al dan niet toekennen van een jeugdhulpvoorziening of het wijzigen of terugvorderen van een persoonsgebonden budget. Wij kunnen u adviseren hoe hiermee om te gaan in een specifiek geval.

Verzoekschrift gesloten jeugdhulp - opstellen en advies

Schulinck kan u ondersteunen bij het opstellen van een verzoekschrift voor gesloten jeugdhulp. Het college heeft met de inwerkingtreding van de Jeugdwet de exclusieve bevoegdheid gekregen een verzoek gesloten jeugdhulp in te dienen, mits de ouders (wettelijke vertegenwoordigers) hiermee instemmen en er geen sprake is van een kinderbeschermings- of voogdijmaatregel (ook wel gesloten jeugdhulp in het "vrijwillig kader" genoemd). Onze juristen zijn ook goed op de hoogte van de geldende procesregels. Bij de indiening van deze verzoekschriften is het procesreglement civiel jeugdrecht van toepassing.  Dat stelt eisen aan onder meer de inhoud van het verzoekschrift, de te overleggen stukken en de geldende termijnen. Wij kunnen u hierover adviseren en ondersteuning bieden bij het volgende:

 • Welke machtiging (regulier/spoed/voorwaardelijk)  in de specifieke casus kan worden verzocht
 • De mogelijkheid een mondeling verzoek te doen buiten kantoortijden
 • Welke stukken bij het verzoek moeten worden overgelegd (verleningsbeslissing/ instemmingsverklaring/ etc)
 • De juridische onderbouwing van het verzoek (denk daarbij ook aan het afzien van het horen van belanghebbenden gelet op de acute noodzaak tot ingrijpen)
 • De mogelijkheid tot mandatering van de bevoegdheid een dergelijk verzoek in te dienen
 • Het opstellen van het verzoekschrift.

Juridische ondersteuning op casusniveau

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De uitvoering van de jeugdhulpplicht is complex. Niet alleen de regels uit de Jeugdwet spelen een rol. Gemeenten moeten ook rekening houden met privacywetgeving zoals opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kunnen zich lastige situaties voordoen, bijvoorbeeld rondom toestemming, of als ouders niet volledig willen meewerken met het onderzoek van de gemeente naar de noodzaak om jeugdhulp in te zetten. 

Schulinck kan u ondersteunen bij deze complexe casussen. Na bestudering van het dossier en een gesprek over de casus adviseren wij u over de aan te bevelen vervolgstappen. Dit advies is in overeenstemming met de verschillende wetgeving, het gemeentelijke beleid en de jurisprudentie.

Door onze juridische expertise al in de toegangsfase in te schakelen kunnen eventuele bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk worden voorkomen.

Meer weten?

Neem contact op met Saskia Vogels via e-mail of (077) 390 2650.