De ministeriële regeling bepaalt welke persoonsgegevens van de jeugdige bij de declaratie van verleende diensten verstrekt mogen worden, en voor welke doelen de gemeenten deze gegevens mogen verwerken. Daarnaast bepaalt de regeling hoe gemeenten materiële controles en fraude-onderzoek verrichten.

Voortraject
Het College bescherming persoonsgegevens adviseerde om in de Jeugdwet een regeling op te nemen die specifiek ziet op het verstrekken door jeugdhulpverleners/aanbieders van persoonsgegevens aan gemeenten, voor de financiële afwikkeling en controle van declaraties. Dit leidde tot opname – via de Verzamelwet VWS 2016 – van een artikel 7.4.0 in de Jeugdwet. Bij ministeriële regeling wordt dit uitgewerkt.

De ministeriële regeling bevat regels over de formele controle van declaraties, het betalen daarvan, het verrichten van materiële controle en het doen van fraude-onderzoek. Tot nog toe gold een tijdelijke ministeriële regeling, die nu dus definitief wordt.

Sociale (wijk)teams
Cliëntorganisaties en aanbieders hebben nog vragen over het uitwisselen van persoonsgegevens voor toeleiding, advisering en inzet van een jeugdhulpvoorziening. Bijvoorbeeld welke gegevens sociale teams of wijkteams aan gemeenten mogen verstrekken. Het Rijk heeft het voornemen om dergelijke regels alsnog te stellen, nadat een bestendige uitvoeringspraktijk tot stand is gekomen.