In 2015 heeft de continuïteit van de zorg voorp gestaan. Voor gemeente is het daarom wrang dat hierdoor veel niet goedkeurende verklaringen worden afgegeven. Daarbij komt nog dat de oorzaken van de onzekerheden voor een groot deel buien de de macht van de gemeenten liggen.

Geen aanpassing regels controle

De VNG heeft met het Rijk, de accountantssector en de zorgaanbieders over deze situatie gesproken. Het Rijk heeft Uiteindelijk besloten de accountantscontrole op een reguliere wijze te laten plaats vinden omdat aanpassing principieel onjuist en dispropotioneel is. In aanvulling hierop adviseert de VNG aan gemeenten het inregelen van de beheersorganisatie voor de controle 2016 en 2017 voorop te zetten en de administratieve lasten voor 2015 zoveel mogelijk te beperken.

PGB-gelden

De SVB gebruikt de komende tijd om meer zicht op de omvang van de geconstateerde fouten en onzekerheden bij de trekkingsrechten van de PGB’s te krijgen. Deze fouten en onzekerheden zullen doorwerken naar de financiële rechtmatigheid van de gemeenterekening.