Uitgangspunt van het nieuwe voorstel is te komen tot een integrale vorm van geschilbeslechting. De bedoeling is dat geschillen tussen burgers en gemeenten of tussen burgers en private (zorg)aanbieders in één procedure aan de orde kunnen worden gesteld. Voor wat betreft de reikwijdte van de nieuwe regeling wordt nu gedacht aan de Wmo 2015, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Voorgesteld wordt om de Jeugdwet vooralsnog niet in het nieuwe voorstel te betrekken.

De achterliggende gedachte van het voorstel is dat na de decentralisaties in het sociaal domein de zelfredzaamheid en participatie van de burger voorop zou moeten staan en niet de aanspraak (het recht) van de burger. De rechtsbescherming zoals die nu is geregeld, zou daar niet goed bij aansluiten.