Op initiatief van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein is het onderzoek ‘Het verhaal achter onder- en overbesteding in het sociaal domein 2015’ uitgevoerd door Significant. Doel van het onderzoek onder dertien gemeenten was het krijgen van inzicht in de manier waarop zij sinds de decentralisaties omgingen met de financiële kaders, (financiële) sturing en financiële realisatie in het sociaal domein (jeugd, zorg en werk). 

Reserveren van overschotten

In het onderzoek lag de nadruk op de Wmo en de Jeugdwet. Gemeenten reserveren overschotten op de budgetten voor Wmo, Jeugd en Participatiewet voor het sociaal domein en verwachten niet dat deze overschotten structureel zullen zijn. Enkele gemeenten hebben eigen middelen toegevoegd om de begroting sluitend te maken, om te investeren of om te dienen als reservering voor tegenvallers.

Nog geen signalen van zorgmijding of geen ontvangen zorg

Er zijn nog geen signalen van burgers die geen zorg hebben ontvangen of van burgers die zorg mijden. De gemeenten zullen zelf wel nog onderzoeken of er daadwerkelijk geen toename is van zorgmijding en of de zorgvragers voldoende ondersteunen. Gemeenten geven aan dat voor doorontwikkeling in het sociaal domein tijd, ruimte en rust nodig is en het nog even zal duren voor alle veranderingen zijn gerealiseerd en er sprake zal zijn van een stabiel sociaal domein.