Gemeenten hebben sinds 2015 een bredere verantwoordelijkheid gekregen voor de ondersteuning van mensen die zich niet op eigen kracht kunnen redden. Zo kunnen mensen terecht bij de gemeente voor onder meer de aanvraag van huishoudelijke hulp, begeleiding, woningaanpassingen, hulpmiddelen en vervoer. Honderdduizenden Nederlanders hebben hier sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gebruik van gemaakt. Vaak krijgen zij eerst een gesprek bij hun gemeente. Die bepaalt in overleg met hen welke ondersteuning nodig is.

Eenzaamheid

Het SCP stelt vast dat het veel mensen, ondanks de hulp en ondersteuning die ze krijgen, niet lukt om een zinvolle invulling aan de dag te geven. Ze voelen zich eenzaam en hebben de hele dag niets te doen.

Advies voor gemeenten

Het SCP adviseert gemeenten onder meer om de informatievoorziening voor hulpbehoevenden te verbeteren. Daarbij moet ervoor gewaakt worden dat er te sterk wordt ingezet op digitale dienstverlening. Ook zouden gemeenten moeten zorgen voor meer kennis over specifieke groepen, zoals mensen met psychische problemen, dementie en daklozen en verslaafden. Gemeenten zouden ook meer moeten doen om het probleem van eenzaamheid bij mensen boven tafel te krijgen, ook wanneer dit niet direct lijkt te spelen.