In aanloop naar de behandeling van de VWS-begroting roepen de VNG, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, Noom en Habion, het kabinet en de Tweede Kamer op om:

  • Het volledige continuüm van zorg voor kwetsbare ouderen krachtig te ondersteunen. De groep ouderen in verpleeghuizen en de groep ouderen die langer thuis wonen vergen beide extra investeringen om hen een optimale kwaliteit van leven te kunnen laten genieten. Zet een deel van de geld voor de verpleeghuiszorg (inclusief 180 miljoen euro voor het programma Waardig ouder worden) breder in voor extra capaciteit in de ondersteuning voor thuiswonende ouderen (Wlz, Wmo en Zvw/wijkverpleging).
  • Te investeren in de gewenste transformatie door een onderzoeks- en innovatieprogramma op te zetten voor de sociale basisinfrastructuur, gericht op het zelfstandig thuis wonen van ouderen.
  • Vanuit het ministerie van VWS integraal, niet-verkokerd beleid ter verbetering van de kwaliteit van leven voor ouderen te stimuleren.