Sinds 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen op grond van de Wmo 2015. De verantwoordelijkheid voor het budget ligt nu nog bij de centrumgemeenten, maar op termijn wordt elke gemeente zelf verantwoordelijk. Dit vloeit voort uit de transitie die beoogt mensen met een psychische en sociale kwetsbaarheid veel meer in het gewone leven – in de wijk – te ondersteunen.

De Wmo-verstrekking kan ook bij beschermd wonen een pgb zijn. Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep is er extra risico op misbruik, zo is in de praktijk gebleken. De handreiking is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het pgb beschermd wonen.

Onderdelen handreiking

De handreiking gaat in op:

  • wat er in de wet staat over pgb en beschermd wonen
  • hoe het pgb beschermd wonen nu wordt uitgevoerd
  • het overgangsrecht versus nieuw beleid van centrumgemeenten
  • de omvang van het pgb
  • de uitgangspunten voor de uitvoering

De handreiking is gemaakt in samenwerking met centrumgemeenten, Per Saldo, MIND, de G32, Federatie Opvang, GGZ Nederland, RIBW alliantie en het ministerie van VWS.