Professionalisering

Uit eerdere peilingen van Movisie bleek dat wijkteams nog veel tijd kwijt waren aan administratie en registratie. In deze fase van consolidatie en professionalisering is er meer aandacht voor kwaliteitsborging, monitoring en resultaatmeting.

Doel

Het meest voorkomende doel van de wijkteams is (toegang tot) maatwerk: het bieden van passende zorg en ondersteuning op maat, direct toegankelijk voor de individuele burger. Minder gemeenten dan voorheen zien taken als preventie, vroegsignalering en outreachend werken als een kerntaak van het (wijk)team.

Werk en inkomen

Taken op het gebied van werk en inkomen maken in iets minder dan de helft van de gemeenten deel uit van het wijkteam. Sinds de eerste wijkteam-meting is er sprake van een langzame daling.

Meer informatie

De resultaten van het onderzoek van Movisie staan in het rapport ‘Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht’.