De Wlz-GGZ-indicatie aanvragen van 2020 zijn inmiddels allemaal afgerond door het CIZ, maar de achterstand op aanvragen die in 2021 werden ingediend is nog niet ingelopen. Het CIZ verwacht de vertraging van de aanvragen die in 2021 zijn gedaan uiterlijk de eerste helft van 2022 in te lopen.

Er zijn daarom nieuwe werkafspraken gemaakt voor gemeenten en zorgkantoren om de continuïteit van ondersteuning te waarborgen. Met de gemaakte werkafspraken is het risico dat mensen zonder ondersteuning komen te zitten minimaal.

Achtergrond

Het aantal aanvragen dat in 2020 én 2021 werd ingediend voor een Wlz-indicatie bleek aanzienlijk hoger dan verwacht. Hierdoor is vertraging ontstaan in de afhandeling van de Wlz-GGZ-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgtoewijzing door de zorgkantoren. Het CIZ is in mei 2021 gestart met het beoordelen van het stuwmeer van aanvragen die in 2021 gedaan zijn. De werkvoorraad wordt kleiner. Het CIZ verwacht de vertraging van de aanvragen uit 2021 in de eerste helft van 2022 in te lopen. In deze nieuwe werkafspraken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de overgangsregeling voor de afwikkeling van aanvragen 2021 die in december 2020 werd vastgesteld en later in maart 2021 werd verlengd.