Het aantal thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dat gebruikmaakt van langdurige zorg is sinds 2015 met bijna een kwart (15.000) gestegen tot 80.000. Statistiekbureau CBS schrijft deze toename vooral toe aan mensen met een verstandelijke handicap en dementerende ouderen.

Laatstgenoemde groep groeide in de afgelopen vier jaar van 14.000 tot 22.000. Het aantal verstandelijk gehandicapten dat thuis woont, nam in die periode toe met 9000 tot 46.000.

Het aantal mensen dat in een instelling woont en langdurige zorg ontvangt, is in de afgelopen vier jaar iets gedaald tot 198.000.

Het CBS deed onderzoek naar hulpbehoevenden die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet garandeert hulp voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Mensen met een psychische stoornis die gebruikmaken van deze zorg zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek niet meegenomen in het onderzoek.