Vrijwel alle gemeenten maken afspraken met de sociale wijkteams over de te verrichten werkzaamheden. Deze bestaan in 70% van de gemeenten uit afspraken over de inzet van uren en fte,  50% van de gemeenten uit afspraken over maatschappelijke veranderingen en slechts in een magere 20% van de gemeenten uit afspraken over de output (denk aan bijvoorbeeld het aantal huisbezoeken of gerealiseerde doorverwijzingen).

Maatschappelijke veranderingen
De onderzoekers merken op dat er bij gemeenten die sturen op maatschappelijke veranderingen vaak nog onduidelijkheid bestaat hoe dit vorm moet krijgen in de praktijk, omdat veel teams nog in een opstart- of pilotfase zitten. De onderzoekers geven deze gemeenten het advies om hier zo snel mogelijk mee te beginnen: ‘Als je nu geen goede afspraken maakt, wordt het lastig de maatschappelijke veranderingen te meten en daarop te sturen.’

Cijfermatige wijkanalyse
De onderzoekers adviseren gemeenten om een cijfermatige wijkanalyse uit te voeren voordat gestart wordt met een sociaal (wijk)team. ‘Door in kaart te brengen welke doelgroepen er in de wijk zijn, kan het wijkteam zo worden ingericht dat de taakstelling nauw aansluit bij de behoefte.’
Uit het onderzoek blijkt dat in 45% van de 182 gemeenten geen cijfermatige wijkanalyse is uitgevoerd. Hierin is een verschil tussen grote en kleine gemeenten: 92% van de G32 heeft vooraf wel een wijkanalyse gedaan tegen 48% van de kleinere gemeenten.

Evaluatie & monitoring
Evaluatie vinden deelnemende gemeenten belangrijk: maar liefst 98% wil het sociaal (wijk)team gaan evalueren. Ze weten vaak nog niet hoe ze dat gaan organiseren. Van de gemeenten die zeggen het sociaal (wijk)team te willen monitoren,  had 39% op het moment van peilen nog geen methode om te monitoren voor handen.