Uit de cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit over 2014 volgt dat er meer mensen gebruik maken van de Wet langdurige zorg (Wlz) dan verwacht. Dat levert het kabinet een budgettair probleem op. Hoewel het nog onderdeel is van voorjaarsbesluitvorming lijkt het erop dat het kabinet dit budgettaire probleem neer wil leggen bij gemeenten in de vorm van een lager macrobudget jeugd en Wmo, zo schreef de VNG in haar brief van 14 april 2015. De VNG beargumenteert in de brief waarom de lagere AWBZ-bestedingen in 2014 voor de Wmo- en jeugddoelgroepen niet door kunnen werken in het macrobudgetten Jeugd en Wmo van gemeenten.