Er wordt in totaal € 20 miljoen in 2016 en € 40 miljoen structureel vanaf 2017 toegevoegd aan de Wmo en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging.

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
Voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wlz is vanaf 2015 sprake van trekkingsrechten voor het persoonsgebonden budget, waarbij betaling aan de zorgaanbieder door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt verzorgd. Met de gemeenten is de afspraak gemaakt dat gemeenten zelf de integrale uitvoeringskosten voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet bekostigen. Na afronding van de hersteloperatie zal door de SVB een herziene raming van de uitvoeringkosten in 2016 worden gemaakt.

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
De integratieuitkeringen aan het gemeentefonds voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang bedragen respectievelijk € 385 miljoen en € 121 miljoen.

Huishoudelijke hulp toelage Wlz mpt
Cliënten met een mpt (modulair pakket thuis) ontvangen in 2015, net als in
voorgaande jaren, hun huishoudelijke verzorging nog vanuit de Wmo 2015. Vanaf 2016 zal het budget voor de huishoudelijke verzorging voor de hier bedoelde cliënten aan de contracteerruimte Wlz worden toegevoegd. Deze cliënten ontvangen in 2016 geen hulp bij het huishouden meer op grond van de Wmo.

Wmo-werkplaatsen
In 2016 worden de 14 Wmo-werkplaatsen voor € 2,6 miljoen gesubsidieerd. Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen, gericht op praktijkonderzoek en deskundigheidsbevordering op het terrein van maatschappelijke ondersteuning.

Vrijwilligers
In 2016 wordt een impuls gegeven aan de versterking van de ondersteuning van vrijwilligers op lokaal niveau (€ 1,4 miljoen).

Compensatieregeling PGb trekkingsrechten
De compensatieregeling pgb trekkingsrechten is verhoogd van € 2 miljoen in 2015 naar € 18 miljoen in 2016.